فرونشست زمین در بزرگراه تهران+ ویدئو

سی و یکم فروردین ساعت 9 صبح رانش زمین در بزرگراه همت ترافیک سنگینی را ایجاد کرد که تصاویر آن را در ادامه مشاهده می کنید.رانش زمین در قسمت تپه فضای سبز مجاور بزرگراه منجر به ریخته شدن خاک بر سطح بزرگراه شد.