فریدون عباسی: ایران 18000 سانتریفوژ دارد

پاسدار فريدون عباسی رئيس سازمان انرژی اتمی رژيم در آخرين روز کاری خود، در روز شنبه 26 مرداد،اين سازمان اعلام کرد در مجموع ١٨ هزار سانتريفوژ نصب شده يا در حال راه اندازی است.
وی افزود: «موجودی ما در اول مردادماه بيش از 17هزار سانتريفوژ نسل يک،IR-1، است که بيش از 10هزارتای آن در حال فعاليت هستند و 7هزارتا آماده راه اندازی هستند».

به ادعای عباسی، 1000 سانتريفوژ نسل جديد ساخت رژيم هم آماده نصب هستند. نزديک به 9هزار سانتريفوژ در سايت ”نطنز“ ، غنی سازی کمتر از 5 درصد را انجام می دهند و بيش از 700 سانتريفوژ نيز سايت ”نطنز“ و ”فردو“ غنی سازی 20 درصد را انجام می دهند.

سازمان بینالمللی انرژی اتمی، در گزارش ماه خود می گفته بود که ایران در ان زمان 16600 شانتریفوژ نصب شده دارد وتعداد 689 سانتریفوژهای مدرن، IR-2m، را نصب کرده است.

غرب بیم ان دارد که رژیم ایران در صدد دست یابی به سلاح اتمی است ولی ایران این ادعا را رد کرده و میگوید تکنیک انرژی هسته را برای مصارف صلح امیز میخواهد.

در روز جمعه روحانی گفته بود برای مذاکرات با قدرتهای غربی اماده مذاکره است ولی بر حق ایران برای غنی سازی اورانیوم تاکید کرده بود.