فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا و اروپا برای فلج کردن حزب الله لبنان گسترش می یابد

تلويزيون العربيه:  رسانه های لبنان گفتند حزب الله بعد از فشار اروپا و آمريکا و بعد از قيمت سنگينی که در سوريه داد با مشکلات جدی مالی روبه رو است
مجلس نمايندگان آمريکا به زودی قانونی را برای تحريم اين گروه و مؤسسه های مالی که با آنها کار کند به تصويب می رساند.
مؤسسه های حزب الله که تحت پوشش بنيادهای خيريه کارمی کنند، در اروپا و آمريکا هدف قرار گرفته اند.
آلمان در اين زمينه گام عملی برداشته و فعاليت مؤسسه «ايتام لبنان» را منع کرده است. اين مؤسسه مشغول جمع آوردی مقدار زيادی پول برای حزب الله است. مقامهای آلمانی به 19 مرکز حزب الله در6 ايالت آلمان حمله کردند
مؤسسه ايتام لبنان 80عضو داشت، در جريان حمله به آن 143هزاردلار و 3 کيلو طلا ضبط شد. اين مؤسسه از زمان تاسيسش ازسال 2007 چهارونيم ميليون دلار برای حزب الله جمع آوری کرده است.
اما اين همه ماجرا نيست، در همين چارچوب کنگره آمريکا قوانينی برای تحريمهای جديد و سخت تر عليه منابعهای مالی حزب الله آماده می کند. رسانه هايی که طرفدار حزب الله هستند و برای آن تبليغ می کنند مشمول اين تحريم هستند. اين محدوديتها به طور جدی قدرت حزب الله را برای فعاليتهای تروريستی در دنيا تضعيف می کند.
منابع لبنانی گفتند حزب الله از فشار مشکل مالی رنج می برد به حدی که توان پرداخت حقوق کارکنان مؤسساتش را تا اواسط ماه قبلی نداشته است. رژيم ايران که تأمين کننده مالی حزب الله بوده خود در حال حاضر با مشکل جدی مالی روبه روست.