فعالیت های یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور

Rajavi450رأی ما سرنگونی حکومت آخوندی- انتخاب ما مریم رجوی

جوانان انقلابی یکانهای ارتش آزادیبخش در داخل کشور با نصب بنر بزرگی در وسط اتوبان صیاد، به نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی نه گفتند.

اردیبهشت ۱۳۹۲