فوري – فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي آيت الله كاظميني بروجردي

دژخيمان رژيم آخوندي صبح امروز چهارشنبه9 مهر(اول اكتبر) آيت الله حسين كاظميني بروجرد را به طور ناگهاني از زندان اوين خارج ساخته و به نقطه نامعلومي منتقل كرده اند. دژخيمان از تماس وي با خانواده اش جلوگيري كرده اند. خانواده وي در حال حاضر در مقابل «دادسراي ويژه روحانيت» دست به تحصن زده اند. اما مأموران رژيم از هرگونه پاسخگويي در مورد وي طفره مي روند.

هفته گذشته آخوند محمد موحدی «دادستان  ویژه روحانیت» در مراجعه به آقاي بروجردي اعتقادات و نظرات وي را تفسيري متفاوت از آخوند خامنه اي و «بدعت و ارتداد» توصيف كرده و مجازات او را اعدام خوانده بود.

آقاي كاضميني بروجردي در مهرماه 1385 بخاطر تفسيري متفاوت از دين و خواست جدايي دين از سياست دستگير و در يك محاكمه فرمايشي به ۱۱ سال زندان محکوم شد. وي طي دوران اسارتش  تحت شديدترين فشارها قرار گرفته است.
او كه به خاطر هشت سال حبس در زندانهاي قرون وسطايي رژيم از بيماريهاي مختلف رنج مي برد و در شرايط وخيمي است از خدمات درماني مورد نياز خود محروم است.
در روز دوم مهرماه، دژخيمان رژيم آخوندي، آقاي امير اصلاني 37 ساله را پس از هشت سال حبس، به اتهام «فساد فی الارض، بدعت در دین اسلام و تفسیر جدید از قرآن» به طور ناگهاني اعدام كردوي كه به 2 سال و چهارماه زندان محكوم شده بود، با پرونده سازيهاي پياپي در حالي به طور ناگهاني  اعدام محكوم شد كه دستگاه قضاييه رژيم نيز حكم را تاييد نكرده بود و تنها با اصرار سردژخيم جنايتكار، قاضي صلواتي او به اعدام محكوم شد.
مقاومت ايران عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري را به اقدام فوري براي تحقيق در مورد وضعيت آيت الله بروجردي و نجات جان وي در معرض اعدام قرار دارد فرا مي خواند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
9مهر1393 (اول اكتبر2014)