فیلم اعدام یک شرور معروف به ” ببر مازنداران” بدست شرارت کاران حاکم

رژیم حاکم بر ایران یک مجرم را معروف به “ببر مازندران” به شکل فجیه اعدام کرد. کلیپ زیر نشان میدهد که رژیم جمهوری آخوندی هیچ یک از نُرمهای حقوق انسانها به رسمیت نمیشناسد.