فیلم -“ایرانیان گرفتار باندهای قاچاق مواد مخدر”

فیلم ” ایرانیان گرفتار باندهای قاچاق مواد مخدر ” چگونگی استفاده باندهای قاچاق از ایرانیان برای ارسال مواد مخدر به کشورها را توضیح میدهد. گزارشی تکان دهنده از6 ایرانی که در جستجوی زندگی بهتر خارج از ستم از رژیم حاکم بر ایران، گرفتار در دام باند های قاچاق مواد مخدر و زندانهای مالزیشده اند.