فیلم ”بچه های اشرف”،فیلم”سرهنگ ثریا” وارتباط آن ها با جمهوری اسلامی 

بهرام رحمانی

مقاله ای مفید درباره افشای عملکردهای رژیم ازجمله دراشکال نمایش های فیلم های مضحک  ساخت فیلم سازی ولایت فقیه روبه موت درداخل وخارج کشوردرفاز پایانی رژیم جهل وجنایت است.دراین مقاله به شوی مضحک بیدادگاه های ولایت فقیه علیه سازمان مجاهدین خلق نیز پرداخته شده است. نویسنده همچنین درمقاله به بررسی فیلم ”سرهنگ ثریا”  بعنوان یکی ازسفارشات نهادهای امنیتی رژیم ایران علیه مجاهدین خلق ایران می پردازد.

مقاله کامل درلینک زیرمی باشد.

https://short-url.uk/zWGQ