فیلم – تظاهرات در دانشگاه بابل و تجمع در اهواز بر علیه اسید پاشی ها

روز یکشنبه 4 آبان 1393 صدها تن از دانشجویان دانشگاه بابل در اعتراض به اسید پاشی ها و ایجاد نا امنی در کشور بر علیه زنان و دختران، دست به تجمع و تظاهراتی اعتراضی در داخل این دانشگاه زدند.
روز شنبه 3 آبان نیز تجمعی اعتراضی بر علیه اسید پاشی ها در اهواز برگزار شد.