فیلم جدید تظاهرات لرهای بختیاری در اهواز و فارسیان – شنبه 26 بهمن 1392

هزاران نفر از هموطنان لر بختیاری در اهواز و فارسیان دست به تظاهراتهای گسترده ای زدند. بنا به گزارشهای رسیده در تظاهراتهای امروز در دزفول که همراه با شعار های ضد حکومتی بوده است، یک پمپ بنزین و تعداد زیادی ماشین نظامی به آتش کشیده شده است. دانلود فیلم