فیلم حمله نیروهای لباس شخصی ولی فقیه به یک کنسرت در حال اجرا در شهر یزد

روز پنج شنبه 18 اردیبهشت 1393 ساعت 20:30 کنسرتی در حال اجرا که 400 نفر از هموطنانمان در آن حضور داشتند توسط 50 نفر از اوباش ولایت فقیه و نیروهای لباس شخصی به شکل وحشیانه ای بر هم زده شد. حمله نیروهای اطلاعاتی به این کنسرت با شعار «مرگ بر دیکتاتور» از سوی مردم روبرو شد. بر هم زدن این برنامه هنری دقیقا در راستای بستن جامعه و ایجاد خفقان و اختناق بیشتر در ایران است.