فیلم دریافتی – بحث “سیاست زدگی در جامعه ایران” و افاضات “استاد دانشگاه”

موضوع اصلی این کلیپ بحث در مورد “سیاست زدگی در جامعه ایران” که در جریان نشستی برای عده ای از دانشجویان یک دانشگاه مطرح میشود.

سخنران این برنامه که به اصطلاح استاد دانشگاه میباشد میگوید که این امر، یعنی “سیاست زدگی در جامعه ایران”، در یک اتحاد نامقدس میان دولت و ملت “ناخودآگاه” صورت می گیرد. وی برای اثبات این موضوع از استقبال کم نظیر و غیر قابل توجیه مردم از خواننده پاپ ایرانی مرتضی پاشائی که چندی پیش درگذشت, فاکت میاورد.
وی معتقد است که موسیقی ارائه شده توسط پاشائی نه تنها هیچ ارزش هنری ویژه ای ندارد بلکه از نوع بسیار مبتذل و بسیار بی ارزش موسیقی پاپ است . نکته جالب اینکه رژیم هم باین امر دامن زده و میدان داده است
بعد از این صحبت ها مسائلی میان مخاطین و این سخنران ( که استاد دانشجویان هم هست ) مطرح یشود که جالب است. حتما ببینید.