فیلم – سخنرانی وحشت زده خامنه ای: وقایع جهان و منطقه نشان می دهد که در مقطع حساسی هستیم

خامنه ای: موضوع هسته ای فقط یک بهانه است و اگر نباشد بهانه های جعلی دیگری مانند حقوق بشر و حقوق زنان مطرح خواهد شد….  آشتی میان جمهوری اسلامی و آمریکا امکان پذیر نیست….. وقایع جهان و منطقه نشان می دهد که در مقطع حساسی هستیم. امروز یک پیچ تاریخی است.