فیلم شکنجه و تجاوز در زندانهای رژیم اخوندی

فیلم شکنجه و تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی فیلمی است بر اساس واقعتهایی دردناکی که در از دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی درجریان است.