قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره ۵۱

shora

گروگانهای اشرفی همچنان در بغداد و زندان الحوت در منطقه فرودگاه نگهداری می‌شوند.

بر اساس آخرین گزارشها،  ۷گروگان اشرفی، شامل  ۶ زن، که در روز ۱۰شهریور از اشرف ربوده شدند، همچنان در بغداد و در زندانی در محوطه فرودگاه به نام الحوت نگهداری می‌شوند. امروز شانزدهمین روزی است که آنها به گروگان گرفته شده اند.

گروگانها در اختیار لشکر کثیف و دستگاه مبارزه با تروریسم مالکی قرار دارند و نیروهای ویژه یی برای نگهداری آنها اختصاص داده شده است که اطلاعات آنها به بیرون درز نکند و هیچکس از وجود آنها مطلع نشود. گروگانها تحت بازجوییهای مستمر و فشارهای شدید فیزیکی و روانی قرار دارند.

مقاومت ایران آمریکا و ملل متحد را که در قبال سلامت و امنیت ساکنان مسئؤلیت مستقیم دارند، به اقدام فوری برای آزادی گروگانها و جلوگیری از استرداد آنها به فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرا می خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵شهریور۱۳۹۲ (۱۶سپتامبر۲۰۱۳)