قطعنامه جلسه اضطراری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل پیرامون نقض حقوق‌بشر در ایران تصویب شد

شورای حقوق‌بشر ملل‌ متحدسرانجام پس از قیام مردم ایران وپرداخت قیمت سنگین وخونین تشکیل کمیتهٔ حقیقت‌ یاب بین‌المللی را برای رسیدگی به نقض حقوق ‌بشر وسرکوب وجنایت‌ های رژیم آخوندی تصویب کرد.

 قطعنامه اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر، ضرورت حسابرسی از رژیم ایران به‌ خاطر نقض حقوق بشر به‌ ویژه نقض حقوق زنان، بازداشت های خودسرانه، قتل و ناپدید سازی اجباری با ۲۵رأی موافق، ۱۶رأی ممتنع و ۶رأی مخالف تصویب شد.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران از تشکیل هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای تحقیق پیرامون جنایات رژیم آخوندها استقبال کرد وگفت: ”بازدید از زندان های علنی ومخفی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ‌ویژه زندان های وزارت اطلاعات ونیروی انتظامی بسیار ضروریست. مردم ومقاومت ایران ۴دهه بر این ضرورت تأکید کرده‌اند اما سیاست مماشات به نفع رژیم ضد بشری تاکنون ممانعت کرده است. هیأت حقیقت‌ یاب همچنین باید به قتل عام زندانیان سیاسی اهتمام بورزد..

وی افزود تشکیل این هیأت با اکثریت مطلق آرای کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر، بیانگر یک اجماع بین‌المللی علیه رژیم است.این یک گام ضروری در مقابله با جنایت علیه بشریت است که باید با قدم های بعدی به‌ ویژه ارجاع پرونده به شورای امنیت ملل متحد تکمیل شود.

رژیم آخوندها در چهار دهه گذشته مستمراً درگیر جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و نسل‌کشی بوده است. کشتار مردم کردستان، اعدامهای جمعی دهه۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، قتل‌عام مجاهدین در کمپ های أشرف ولیبرتی در عراق، دخالت‌های خارجی وکشتار مردم عراق وسوریه ودیگر کشورها، کشتار ۱۵۰۰تظاهر کننده بی‌ سلاح در آبان ۹۸ از این شماراست. مسئولان این جنایت ها باید در برابر عدالت قرار گیرند

 سردمداران کنونی رژیم اعم از خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی رئیس ‌جمهور، اژه‌ای رئیس قضاییه و قالیباف رئیس مجلس آخوندها که در سرکوب قیام کنونی دست دارند، همه از دهه۶۰ مستقیماً در این جنایت ها دست داشته‌ اند. شورای امنیت باید ترتیبات لازم برای محاکمه آنها را فراهم کند.

نشست فوق العاده امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از ابتکار آلمان و ایسلند برای بررسی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران برگزار شد..

سوئد که یکی از چندین کشور ناظر در شورای حقوق بشراست نیزاز این طرح حمایت کرد.