قطعنامه پاياني كنوانسيون سراسري ايرانيان براي دموكراسي 19 بهمن 1392

در آستانه سی و پنجمين سالگرد انقلاب ضد سلطنتی، نمايندگان بيش از 300 انجمن و تشکل ايرانيان سراسر جهان، اولين کنوانسيون سراسری خود رادر پاريس برگزار کردند اين کنوانسيون دربرگيرنده طيف وسيعی از روشنفکران، فعالان سياسی و حقوق بشری، فعالان حقوق زنان، دانشمندان، کارشناسان،صاحبان مشاغل و حرفه های مختلف، دانشجويان و همچنين اقليتهای قومی و مذهبي ايران بود.خانم مريم رجوی رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران و شماری از شخصيتهای برجسته سياسی از آمريکا و اروپا در اين کنوانسيون سخنرانی کردند.
نمايندگان انجمنها و تشکلهای شرکت کننده در اين کنوانسيون در سخنرانيهای خود و همچنين در قطعنامه پايانی اين گردهمايی به گوشه هايی از کارنامه نکبت بار 34سال حاکميت ملايان بر ايران اعلام کردند که تنها راه استقرار دموکراسی و آزادی در ايران را سرنگونی تماميت رژيم آخوندی و استقرار يک نظام جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدايی دين از دولت می دانند. آنها تصريح کردندبه اين منظور ازبرنامه 10ماده يی خانم مريم رجوی،برای استقرار يک نظام دموکراتيک و سکولار در ايران، حمايت می کنند. قطعنامه تصريح می کند جامعه ايران در يک وضعيت انفجاری و رژيم آخوندی در موقعيت سرنگونی قرار دارد و تغيير اين رژيم در دسترس است. روحانی رئيس جمهور جديد رژيم نيز بخشی از نظام ولايت فقيه است. رسالت او حفظ نظام و جلوگيری از سرنگونی آن به دست مردم است و همکاری دولتهای خارجی با اين رژيم به بهانه تقويت «مدره های» موهوم و ناديده گرفتن خواست مردم برای تغيير رژيم، کمک رسانی به سرکوب و عليه مصالح مردم ايران است و بر روابط آينده ايران با اين کشورها تاثير خواهد گذاشت.
قطعنامه سکوت جامعه جهانی در مقابل نقض وحشيانه و سيستماتيک حقوق بشر در ايران را و نقض تعهدات ملل متحد و دولت آمريکا در قبال حفاظت ساکنان کمپ ليبرتی را محکوم و از ملل متحد، آمريکا و کشورهای اروپايی می خواهد به جای کمک به اين رژيم بايد در کنار مردم ايران و خواست مشروع آنها برای سرنگونی رژيم بايستد و برای آزادی 7 گروگان اشرفی و تأمين امنيت مجاهدان ليبرتی و انتقال آنها به آمريکا و اروپا به عنوان پناهندگان سياسی اقدام کنند.
قطعنامه می افزايد: تشکلهای ايرانی حاضر در کنوانسيون در برگيرنده هزاران متخصص، دانشمند، پزشک، استاد، و مديران برجسته هستند،آماده اند دوش به دوش متخصصان شريف در داخل ايران که خود را به لوث اين رژيم قرون وسطايی آلوده نکرده اند، ايران را که در 35 سال حاکميت آخوندها به نابودی کشيده شده است باز سازی کنند.
خانم مريم رجوی، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، که سخنران ويژه اين گردهمايی بزرگ بود در سخنرانی خود35سال حاکميت ولايت فقيه را «حاکميت يک فاجعه دائمی در ايران»خواند. وی تاکيد کرد که اين رژيم، يک حکومتِ شکست خورده است و از هر نظر در فازِ پايانی است وجامعة ايران برای تغيير اين رژيم آمادگی دارد.
وی افزود: نقشه مسير ما برای تحقق خواستهای ملت ايران، نبرد تمام عيار برای سرنگونی رژيم آخوندی است. هدف ما، آزادی، دموکراسی، برابری و استقرار يک جمهوری مبتنی بر جدايی دين از دولت است. در اين مسير، ما بر مرزبندی با تماميت رژيم و بر همبستگی با همة مدافعان راستين سرنگونی اين رژيم، تأکيد می کنيم.
مريم رجوی با قدردانی از تلاشهای ارزشمند 302 انجمن و جامعه ايرانيان هوادار مقاومت که اين گردهمايی را برپا کرده بودند، گفت: هم چنان که بارها تکرار کرده ام، ما در پی کسب قدرت نيستيم، بلکه می خواهيم حاکميت را به مردم ايران منتقل سازيم.
در اين برنامه علاوه بر نمايندگان انجمنهای شرکت کننده، دکتر صالح رجوی، مسئول کميسيون بهداشت شورای ملی مقاومت، استروان استيونسون، رئيس هيأت پارلمان اروپا در رابطه با عراق، برنارد کوشنر، وزير خارجه فرانسه (2007-2010)؛ پاتريک کندی،نماينده کنگره آمريکا (1995-2011)؛ فرانسيس تاونزند، مشاور رئيس جمهور در امور امنيت داخلی و تروريسم (2004-2008)؛ جان بولتون، سفير آمريکا در ملل متحد (2005-2006)؛ مارک گينزبرگ، سفير آمريکا در مراکش (1994-1998)؛ و اميل بليسيگ، نماينده سابق مجلس فرانسه سخنرانی کردند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
19بهمن1392 (8فوريه2014)