قطع ناگهانی سفر مالکی به امریکا

خبرگزاری کل عراق طی گزارشی اعلام داشت که نوری مالکی  که در امریکا به سر میبرد سفرش را به دليل يک امر اضطراری کوتاه کرد.

این گزارش همجنین افزود که مالکی برخی از برنامه های از قبل تعيين شده خود، از جمله ديدار با عراقيهای مقيم آمريکا، را لغو کرده است.
يک منبع ديپلوماتيک گفت: يک امر اضطراری نخست وزير را مجبور کرد، سفرش را کوتاه کند و اين سفر را که قرار بود پنج روزه باشد، پس از چهار روز به پايان برساند.