كارگران و مسخره کردن رژيم ملایان در روز جهانی كارگر

ساعت 0850 امروز چهارشنبه 11 ارديبهشت جمعي از كارگران وابسته به خانه كارگر در سالن معتمدي تجمع كردند.  بنا به گزارش دريافتي اين سالن به دو قسمت براي حضور خانم ها و آقايان تفكيك شده است. در حال حاضر 200 زن و 400 مرد درسالن حضور دارندكه به تدريج برجمعيت افزوده ميشود.
ساعت 0900 = كارگران رژيم را در روز جهاني كارگر به سخره گرفته اند
كارگراني كه براي برنامه فرمايشي خانه كارگر رژيم دعوت شده اند، با شعار خود  رژيم و نامگذاري حماسه اقتصادي ولی فقیه رژیم آخوندی  را به سخره گرفته اند و شعار ميدهند:” سال جديد ميآد مياد، بزمجه با خيار مياد ” و روي وضعيت افلاس معيشتي جامعه دست مي گذارندكارگران همچنين يك دست نوشته همراه دارند كه روي آن نوشته:” ما عدالت نداريم ” در پلاكاردي ديگر نوشته اند:” حقوق ما را افزايش دهيد.”

تجمعات کارگری