مأموریت جدید گزارشگر و تیم تحقیقاتی سازمان ملل در ایران

به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و گروه تحقیق سازمان ملل در مورد ایران، مأموریت های جدیدی برای تحقیق و گزارش درباره نقض حقوق بشر در این کشور داده شده است. پس ازآن که شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست امروز ژنو با ۲۴ رای موافق و ۸ رای مخالف این قطعنامه را تصویب کرد. ۱۵ کشور از جمله قطر و امارات متحده عربی رای ممتنع دادند.

مریم رجوی، رهبر اپوزیسیون ایران، از پذیرش قطعنامه به عنوان گامی ضروری برای پاسخگویی رژیم استقبال کرد.

او با اشاره به آخرین گزارش تیم تحقیقاتی که شواهدی از جنایات رژیم علیه بشریت ارائه می کرد، در ایکس نوشت: «این مرحله باید با اقدامات بعدی، به ویژه ارجاع جنایات رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد تکمیل شود.

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران و هیات حقیقت یاب بین‌المللی يک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنايت عليه بشريت توسط رژیم ایران است.

این اقدام باید با قدم‌های بعدی به ‌ويژه ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم آخوندی به شورای امنيت ملل متحد تكميل شود.

رژیم آخوندها در ۴دهه گذشته مستمرا مرتکب جنايت عليه بشريت و نسل‌كشی شده است.

  کشتارمردم کردستان،اعدام های جمعی دهه ۶۰، قتل عام زندانیان سیاسی در۱۳۶۷، قتل عام مجاهدین  در اشرف و ليبرتی، كشتار ۱۵۰۰‌تظاهر كننده بی‌سلاح در آبان ۱۳۹۸ و كشتار مردم کشورهای منطقه از اين شمار است.  سردمداران كنونی رژيم اعم از خامنه‌ای، رئيسی، اژه‌ای، قاليباف در چهاردهه گذشته در همه اين جنايت‌ها دست داشته و باید در برابر عدالت قرار گیرند.