ماه کنعانی من + ویدئوی چه باید کرد

آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی زمان شاه در سال ۵۷

آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی زمان شاه در سال ۵۷

ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

وقت آن است که بدرود کنی زندان را

در چهلمین سالروز ۳۰دی، به شکرانهٔ این روز و به پاس این موهبت و نعمت بزرگ که خداوند به ما و خلق ما عطا کرد تا او با حضورش، کشتی انقلاب و آزادی را از دل توفانهای سهمگین به سوی مقصد نهایی رهنمون شود، این روز بزرگ را گرامی می‌داریم و با همهٔ عشق و شورمان جشن می‌گیریم.