متن استعفانامه جان بولتون

 			 				 					استعفانامه کوتاه بولتون

مشاور امنیت ملی آمریکا در متنی بسیار کوتاه استعفای خود را به رئیس جمهور آمریکا ارائه داد.

رسانه‌های آمریکایی بامداد چهارشنبه اقدام به انتشار متن استفعانامه کوتاه بولتون کردند.

بولتون در این استعفانامه اعلام کرده است که از سمت معاون رئیس جمهور در امور امنیت ملی استعفا داده و از وی به دلیل دادن فرصت برای خدمت به آمریکا قدردانی کرده است.