مجاهدین خلق ایران پرچمداران آرمان آزادی

افسانه اسکویی

دولت های غربی درحالی بازی بده بستان با رژیم ایران که به زبان دیپلماسی به آن ”مماشات” می گویند، را ادامه می دهند، که ایران آبستن یک انقلاب اجتماعی است. زمانی که صحبت ازحقوق بشرو آزادی انسان ها به میان می آید عمل کردن به آن چه سخت محک می خورد چرا که باید برا ی‌ آن بهایی پرداخت، اما سوال این جاست که  این حقوق بشروآزادی شامل چه انسان هایی می شود؟

عمل کردهای دولت های خارجی دریک صد سال گذشته درحمایت ازحاکمان دیکتاتوردرایران،چه  شاه وچه شیخ بوده است. 

 ما ایرانیان از۵۹ سال قبل پرچمدارانی داریم که نه تنها درقبال شاه وشیخ پرچم آزادی را برافراشته اند بلکه ادامه دهندگان راه باقرخان وستارخان رهبران جنبش مشروطه خواهی درصد وبیست سال پیش هستند.

عملکرددولت های غربی درایران با شاخص حمایت از آزادی مردم ایران به مورد سنجش قرارمی گیرد.

سیاست گروگان گیری بیش ازچهل سال است که رژیم آخوندی برای پیش بردن اهداف ضد انسانی خود بکارگرفته است .

 یوهان فلودروس سوئدی – دیپلمات اتحادیه اروپا! بی توجه به توصیه وزارت خارجه سوئد! به ایران سفر می کند! که رژیم ایران بدین وسیله برای معاوضه درمقابل دژخیم حمید نوری ازآن استفاده کند، همانند دولت بلژیک که خیانت مبادله دیپلمات تروریست اسدالله اسدی رابا یک یا چند شهروند عادی!  مرتکب شد.

پیش بینی کارشناسان این است که او به عنوان مهره ای دراین بازی بکارگرفته خواهد شد. 

پس از پنجاه وهشت سال امروزمجاهدین خلق ایران دراشرف ۳ نه تنها برای آزادی ایران پرچمدار هستند بلکه درخارج ازکشورمحکی شده اند برای عملکردهای سیاستهای مماشات گرانه  دولت های غربی که ادعای آزادی وحقوق بشررادارند، اما درواقع چشمانشان راروبه جنایت های رژیم می بندند.

آنچه را که امروزدولت های غربی ازجمله سوئد به تمسخرگرفته اند حقوق بشروآزادی انسان هاست چراکه حقوق بشردرایران و آزادی انسانهایی که درخیابانها فریاد آزادی می زنند وگلوله می خورند چه می شود؟!آیا آنها انسان نیستند؟!!

نمونه های همکاری دولتهای غربی با رژیم ضد بشرمولایان درایران 

  قتل آلبرتو نیسمن قاضی پرونده بمب‌گذاری آمیا توسط رژیم ایران ، ترور رهبران کرد ایرانی در میکونوس، مبادله ! اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک ، قتل دکترکاظم رجوی توسط تروریست های اعزامی خمینی درحومه ژنو، قتل شهید سرفرازمقاومت، محمد حسین نقدی درایتالیا ازجمله جنایت های بیشماراین رژیم است، اما قتل عام ۶۷ که بزرگترین جنایت علیه بشریت بعد ازجنگ جهانی دوم است بابازگرداندن حمید نوری به عنوان یک نفرازدست اندرکاران این قتل عام همانا شراکت دراین پرونده خواهد بود. 

 محاکمه دژخیم حمید نوری ازجمله منجربه محاکمه خامنه ای و رئیسی و اژه ای به منظورمسئولان جنایت علیه بشریت ونسل کشی نیزمی شود وباید بشود اما کو عدالت؟ 

امروزجنگ مجاهدین علیه رژیم ایران فقط درایران نیست بلکه با اعمال تروریستی  رژیم آخوندی حاکم برایران دامنه این جنگ به خارج ازایران کشیده شده است.

حال این دولتهای غربی هستند که لااقل باید به عهدنامه های حقوق بشری که خود نوشته اند پایبندی نشان دهند . 

امداد های غیبی وآشکاربه ایران مشابه کمک رسانی به آلمان نازی قبل ازپیشروی وکشورگشایی اش است .

غرب تازمانی که یک آلترناتیو ساختگی مانند دیکتاتورهای شاه وشیخ برای ایران پیدا نکرده است به همین موش وگربه بازی ادامه می دهد.

ما ایرانیان خارج ازکشوربه نقش سازمان مجاهدین خلق ایران، پرچمداران آرمان آزادی درایران افتخارمی کنیم وبه خود می بالیم که این کانونهای شورشی مجاهدین هستند که پرچم رزم ومبارزه را دردست دارند وتاسرنگونی این رژیم مبارزه شان را ادامه خواهند داد.

نسل امروز ایران زمین از پیروان راستین ستارخان ها ومصدق ها وحنیف نژادها واحمد زاده ها و پویان هستند ومی دانند که نباید درمقابل رژیم شاه ‌وشیخ سر خم کنند ومرعوب  حیله گری ارتجاع، استبداد واستعمار نشوند.

 این نسل دقیقا مانند شهیدان مبارز ومجاهد صد سال اخیر ایران ، شهیدان دهه ۶۰ وبه خصوص شهدای قتل عام ۶۷ که تضمین آزادی واستقلال ایران زمین هستند، جنبش مشروطه خواهی را با خون وجان خود به انقلاب نوین ایران پیوند می زنند و پای ارزش های انسانی ایستاده اند، حتی به قیمت جان شیرین شان تا اینکه آزادی و عدالت رابه سرزمین ایران بیاورند.