مجتبی فتحی – مسیح وار اشرفی

masiheشکوه صد حماسه ای، طلایه دار اشرفی
ترنمی ستاره ای، ستاره دار اشرفی…

تو قامت شکوه خلق، تو جلوه سرود خلق
تو سمبلی برای خلق، تو جلوه دار اشرفی

سرود صد هزاره ای، شقایق بهاره ای
گلوله را نشانه ای، نشانه دار اشرفی

سمبل صد بهار تو، آتش بی قرار تو
گلشن سبزه زار تو، تو سربدار اشرفی

نغمه هر بهار تو، سرخی لاله زار تو
جلوه پایدار تو، شراره دار اشرفی

شکوه بی قراره ای، ترانه ای ترانه ای
صدای بی کرانه ای، مسیح وار اشرفی

ذکرم بود دعای تو، بوسه زنم به پای تو
خلق جهان به یاد تو، طلیعه دار اشرفی

مجتبی فتحی
15 شهریور 1392