مجری صدا و سیمای رژیم: اصل برجام هیچ براوردی نداشت که چنین ذلیلانه در تمنای احیای این توافق استعماری هستید

 امیرحسین ثابتی :اصل برجام آورده ای برای کشور نداشت که این چنین ذلیلانه در تمنای احیای آن توافق استعماری هستید.