محاکمه حمید نوری، محکوم به قتل عام ۱۳۶۷ در ایران دردادگاه تجدیدنظر ادامه دارد

دادگاه منطقه استکهلم نوری را سال گذشته به دلیل جنایات فاحش علیه قوانین بین المللی و قتل به دلیل دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷  به حبس ابد محکوم کرد.

دادگاه منطقه در حکم خود اعلام کرد که اعدام های دسته جمعی در ایران در سال ۱۳۶۷ مغایر با حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و بنابراین نقض فاحش قوانین بین المللی است.

هم حمید نوری و هم دادستان به حکم دادگاه منطقه اعتراض کردند.

در یک بیانیه مطبوعاتی در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه استیناف سوآ می نویسد:

”محکوم در تجدیدنظرخواهی خود درخواست  تبرئه می کند. دادستان درخواست می کند که محکوم به اعمال اضافی

محکوم شود.”

روز گذشته سه شنبه ۱۶ماه می ،ایرانیان سوئدی و تبعیدی، هواداران جنبش مقاومت ایران(شورای ملی مقاومت )همزمان با برگزاری دادگاه را در مقابل دادگاه منطقه آتوندا تظاهرات برگزار می کنند. بازماندگان و خانواده های قربانیان نیز دراین تظاهرات شرکت داشتند .

شرکت کنندگان موج جدید اعدام ها در ایران را محکوم کردند. آنها همچنین همبستگی خود را با خیزش مردمی در حال وقوع در کشور اعلام کرده و شهدای ملت ایران را گرامی داشتند .

سوئدی‌ها و ایرانی‌های در تبعید همچنین از سوئد و اتحادیه اروپا خواستند تا اقدامات بیشتری را در سازمان ملل برای پاسخگویی رهبران رژیم و محاکمه آنها انجام دهند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی و خامنه ای رهبر معظم انقلاب در کشتار ۱۳۶۷ شرکت داشتند. آنها همچنین مسئول سرکوب وحشیانه اعتراضات ضد رژیم بوده اند که از سپتامبر سال گذشته در کشور ادامه دارد.