محمد قرائی – “جام زهر رفسنجانی” یا “عمامه اتمی خامنه ای” مشکل این است!

mohamad gharai1جنگ قدرت وبه عبارتی دیگر جنگ بود ونبود بین دواستوانه نظام آخوندی در بحبوحه نمایش انتخابات اندکی فروکش کرد.این امر بدلیل مهندسی انتخابات برای جستن از فروپاشی کلیت نظام صورت گرفت. مضحکه انتخابات به پایان رسید. خامنه ای ازترس قیام، بازی را تاحدودی به رقیبش باخت. پس از تشکیل دولت اعتدال مدار روحانی، آتش جنگ  دویاردیرین بار دیگر زبانه می کشد.

خامنه ای وباندش رفسنجانی را زیرضرب گرفته اند که چرا با فتنه 88 سازش کردی و دم برنیاوردی؟!.

متهمش میکنند که سیاست یک بام و دوهوا را درپیش گرفته است. ازطرفی انتخابات 92 را آزادترین انتخابات درجهان بشمار می آورد و ازسویی ، جانب داری معنی دارازسران فنته را لاپوشانی میکند.

میخواهند وادارش کنند تا بگوید شکرخوری کرده است. میگویند مردم ایران بارها پاسخشان را به او وگرایشاتش داده اند. نمونه انتخابات مجلس و آغاسی شدن را برخش می کشند. دله دزدی های خاندانش را افشا می کنند. فرزندانش را زندانی ویا به حبس تهدید می کنند و…

رفسنجانی وباند اونیزروضه جام زهرمیخوانند. به خامنه ای یاد آوری می کنند که هوا پس است. رژیم درخطرسرنگونی است. شرایط آخردوران جنگ ضد میهنی را برایش بازسازی می کنند. نوشیدن جام زهرخمینی را جلوی چشمان بی رمقش نقاشی می کنند. میگویند اگرخمینی جام زهر آتش بس را نوش جان نکرده بود حالا نه نشانی ازولی فقیه بود ونه سایر باندهای یتیم شده نظام.

میگویند زمانش رسیده است که ازاسب چموش قدرت پایین بیایی. ترمزقطار بی دنده وترمزرا بکشی.

رفسنجانی بدون نام بردن از ولی دست سازش، میگوید بخاطرداشته باش که این من بودم که تورا دوباره درصندلی قدرتت ابقا کردم. میگوید اگرتلاش من و هم دستانم نیود مردم به خیابانها میریختند وبمانند مردمان کشورهای همجواردمار از روزگار من و تو درمی آوردند.

درتمامی سخنران رانی ها وگفتارهای اخیر رفسنجانی یک موضوع  بیش از همه دنبال می شود.

به زبان آخوندی میخواهد به خامنه ای بفهماند که نظام درمانده دوراه بیشتر پیش پایش نیست.

رفتن به سمت” مراسم عمامه گذاری اتمی خامنه ای” ویا “جشن زهرخورانش بدست رفسنجانی “.

راه سومی برای نظام ورشکسته آخوندی درچشم اندازمتصورنیست. هفته های آینده نشان خواهد داد که کدامین متد وکدامین راه ، برای حاکمان تهران راهگشاست. با یقین به اینکه نتیجه ونهایت هردوراه به پرتگاه سرنگونی منتهی  خواهد شد.

محمد قرایی- استکهلم

25 اوت  2013