محمد قرایی: زندان و فشار بر زندانیان ، آنها را سرسخت ترمی‌کند

حاکمان بی لیاقت تهران درمحاصره بحرانهای نفس گیر خودساخته دست وپامیزنند.

حنای بازیگران داخلی ومحللهای جناحی ازقماش اصلاح طلبان قلابی، اعتدالیون وسازندگان کذایی، دیگررنگی پس نمیدهد. مردم ایران باشعاراصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، یکباربرای همیشه دکان مکاره این چنینی را گل گرفتند.

آنسوتر، باترک برداشتن دستگاه مماشات واجرایی شدن تحریمهای فلج کننده امریکا، تیغ صدورتروریسم وارتجاع درمنطقه برایی سابق را ندارد. دراین وانفسای سخت وطاقت فرسا، خامنه ای واعوان وانصارش درهراس ازسیل ویرانگرخشم مردم عاصی ایران، چماق سرکوب وشکنجه واعدام را بیش ازپیش برسرهست ونیست مردم ایران به جولان درآورده اند. ملاها به تجربه دریافته اند اگرآتش فشان سوزان وانباشته خشم فزاینده مردم کوچکترین روزنه ای پیداکند، ریش وریشه عمامه داران سیاه وسفید را یکجا به شعله های آتیش خواهد سپرد وخاکستراین شجره ویرانگررا درکنارمستبدان بیرحم تاریخ برای عبرت آیندگان، بایگانی خواهد کرد..

آخوندهای حاکم به تجربه دریافته اند برای بستن جامعه درحال انفجار، بهترین امکان وشاید تنها راه ، فشاربرمردم وبخصوص زنان ، همانا فاتحان فردای ایرانند

قطعا شماهم درروزهای اخیرفریاد زنان ستمدیده ایران درسیاهچالهای قرون وسطیی ومادران ستمدیده را شنیده اید. فریاد دادخواهی صدیقه مالکی فرد همسرمعلم مبارزهاشم خواستار، نماینده مستقل معلمان مشهد. اومیگوید به همراه اعضای خانواده دستگیرشدگان اخیر درمشهد هردری را دق الباب میکنند.احدی پاسخگونیست. هفته هاست که هاشم خواستارودوستانش درانفرادی زندان وکیل آباد مشهد بسرمیبرند. صدیقه مالکی فرد دریک نوارصوتی کوتاه ازهمه آزادیخواهان جهان میخواهد برای رهایی قهرمانان درزنجیروازجمله هاشم خواستارفریاد دادخواهی بلند شود. (الف)

فریاد وضجه های مادرصباکرد افشاری پس ازصدورحکم ظالمانه 24 سال برای دخترش به اتهام آخوندساخته یاروسری یاتوسری ، قلب هرانسان باشرفی را به درد می آورد.

مادرصبا اشک درچشم وبغض درگلوداد میخواهد این بیداد را:  “دخترمن دزد نبود، قاتل نبود، دخترمن صدای زندانیان بی صدا بود. صدای کارگران بود. ای هنرمندان، ای مردم ایران! چرا صدای دختر20 ساله من نمیشوید؟! اینقدرفریاد میزنم تاعرش خدا بلرزد!… ای ظالمان شما باید پاسخ تک به تک ظلمهایتان را بدهید” (ب)

درجمهوری قتل عام درایران، زنان ازاصلی ترین قربانیان این حاکمیت زن ستیزاست.

خودکشی وخود سوزی زنان برای رهایی ازجهنم آخوندساخته بیشماران است.

یک دختر16 ساله بنام لیلا محمودلو روزسه شنبه 5 شهریوردرشهرک قطورازتوابع شهرستان خوی اقدام بخود سوزی کرد وبه زندگی خویش پایان داد.

روزپنجم شهریور، یکدختر18 ساله بنام شادی اسلامی درروستای خاپوره ازروستاهای توابع سقز، خودرا حلق آویزکرد.

روز پنجشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۸، یک دختر ۱۶ساله به نام الهام مهری دلاوان  مشکلات خانوادگی با اسلحه خودکشی کرد.

دوشنبه گذشته ، یازده شهریوربانویی درمقابل مجتمع قضایی رژیم خودش را به شعله های آتش سپرد. رسانه ها نوشتند اتهام این زن برچسب بد حجابی بوده است.

 سه شنبه 12 شهریور، جوان 24 ساله ای درخراسان رضوی همسرش را به آتش کشید

خبرهای مذکور، به مثابه مشت نمونه خروارفقط درهفته گذشته اتقاق افتاده وقطعا درصد کمی ازوقایع وحشتناک دراین زمینه است که به رسانه های رژیم درز کرده است. همه قربانیان را نوجوانان وجوانانی تشکیل میدهند که می بایست آینده سازان ایران زمین باشند. پرواضح است که بانی وباعث فجایع مذکورمستقیما ویاغیرمستقیم حاکمان ایرانند ولاغیر. مرتجعینی که بسان کرگردن، تنها هنرشان ویرانی وشخم زدن برای زیرروکردن هست ونیست مردم ایران است. ویکتورهوگوخالق کتاب بینوایان جمله ای دارد دروصف وحال ملایان روزدرکشورش، هوگو نوشته بود:” درهرروستای فرانسه شمعی هست که روشنی پخش میکند واو معلم است ویک دهان هست که برآن فوت میکند واو کشیش است.” معلم مبارزهاشم خواستاروهمرزمان وهمکارانش می بایست درغل وزنجیرباشند وآخوندهای مرتجع حاکم درویلاهای لاکچری خوش بگذرانند. دخترشجاع یکی ازهمین معلمان درمشهد درپیام کوتاهی ازمقاومت جانانه پدرش واینکه اوبازهم سرافرازوسربلند ازامتحال زندان بیرون خواهد امد میگفت مطمئنم پدربازهم مصمم تروقاطع ترازپیش پس ازآزادی براهش ادامه خواهد داد.(نقل به مضمون)

ژان ژاک روسو متفکروروشنفکرسویسی قرن هفده دررابطه با مبارزانی همچون هاشم خواستاروخواستارها، مینویسد:

 “ازسختی ها نترس. سختی آدم را سرسخت میکند، میخهایی دردیوارمحکم ترهستند که ضربات سخت تری را تحمل کرده باشند

محمد قرایی- سوئد

شهریورنود وهشت

صدای ضجه مادرصبا کردافشاری

 (الف)https://m.facebook.com/100010588471452/videos/پ/فریاد داد خواهی صدیقه مالکی فرد (ب)https://m.facebook.com/kia.akbari.98/videos/6250162383195 هم99/