محکوم کردن رژیم ایران درقتل عام ۶۷ راه حل قرآن سوزی

افسانه اسکویی

 رژیم ”جمهوری اسلامی ” نه جمهوری است ونه اسلامی وازسالیان بسیاردوردررژیم پادشاهی برای تحمیق مردم ادغام شده وهمکاری می کرده است.

ملایان همان ها هستند که رضا قزاق را با کمک انگلیس برتخت پادشاهی نشاندند وسلطنت مشروطه را به سلطنت مطلقه تبدیل کردند وسالها ازثروت مردم ایران درکنارشاه بهره بردند.

تاریخ حکومت های دیکتاتوری شاه وشیخ به زمان های بسیار گذشته برمی گردد ودوقلوهای شاه وشیخ فرزندان استعماربوده اند که برایران حکومت وثروت مردم ایران را غارت می کردند وهردورژیم علیه ملی گرایان وچریک های فدایی خلق ومجاهدین خلق، آزاداندیشان ونویسندگان وشاعران بودند و اقوام ایرانی که محافظان کشوربودند را تجزیه طلب خوانده اند .

درقتل عام سال ۶۷ بیش از ۳۳۷۰۰ زندانی سیاسی مسلمان مجاهد وکمونیست توسط رژیم ایرا ن وبه دستور خمینی اعدام شدند. 

رژیم ایران در این ۴۴ سال با حمایت سیاست های کشورهای مماشاتگرآمریکا واروپا وچین وروس توانست ”حفظ نظام ” کند که ”اوجب واجباتش” بوده است.این رژیم که ضد اسلام ترین دردنیاست به نام” اسلام” هرجنایتی را انجام داده است. 

ازجمله جنایات رژیم ایران در ۴۴ سال  :  کشتار مردم کردستان، جنگ ضد میهنی، کشتار جوانان و کودکان سرباز، کشتارهای دهه ۶۰، قتل عام ۶۷ و قتل عام ۷۶ دانشگاه و۸۸ ،۹۶، کشتار بیش از نیم میلیون با کرونا وکشتار۹۸ ، همچنین شرعی وبی مانع بودن ” تجاوزهای قانونی ” برای گرفتن اعتراف در زندان ها ،انفجار بمب درحرم امام رضا، کشتن ومثله کردن سه کشیش مسیحی و گذاشتن آنها دریخچال،قتل های زنجیره ای نویسندگان ودگراندیشان… 

 رژیم ضد اسلامی وفاشیستی ایران را می توان با آلمان هیتلری ، آغازگرهولاکاست مقایسه کرد. رژیم ایران که باکمک آمریکا واروپا برای راهزنی انقلاب مردم ایران در۱۳۵۷ با ایرفرانس وجت های آمریکایی آمده بود، جنایاتش را ازهمان روزهای اول به آرامی شروع کرد ودرقتل عام ۶۷ به اوج خود رساند .

 دردوماه تابستان ۱۳۶۷ بیش از۳۳۷۰۰ زندانی سیاسی که بیش از۹۰ درصد آنان جوانان مسلمان مجاهدین خلق بودند و بقیه ازکمونیست ها را درهولاکاستی مشابه هیتلرقتل عام کرد.

دراین ۴۴ سال کشورهای آمریکا واروپایی ازجمله سوئد برای خوش آمد رژیم ضد بشروضد اسلام خوش رقصی کردند وبا ملاهای تشنه به خون مردم ایران مماشات کردند.ازجمله شرکت ان لینده وزیرخارجه سوئد درسفارت ایران در استکهلم به مناسبت چهلمین سالگرد رژیم ضد بشر ملایان درایران بود.همچنین با گذاشتن حجاب های اجباری برسرزنان نماینده سوئد درجلوی قاتلان فرزندان ایران قراردادها راامضا کردند ومردم ایران را بدست ملایان غارت کردند.

باورکردن اینکه وزیرخارجه سوئد ازجنایات رژیم ایران وتروریسم آنها درقتل وتروررهبران کرد درمیکانوس آلمان وترورمجاهدین خلق درسایر کشورها بی اطلاع باشد ،مشکل است.

عظیم ترین جنایت رژیم ملایان درایران قتل عام ۶۷ است.ازاین قتل عام به عنوان بزرگترین قتل عام درتاریخ بشر بعد ازجنگ جهانی دوم یاد می‌شود .سکوت دربرابر این جنایت به منزله همدستی با رژیم هیتلری آلمان محسوب می شود. کشورهایی که به حقوق بشراعتقاد دارند باید فوری این جنایت رژیم را محکوم کنند و خواستار محاکمه سران رژیم وآمران وعاملان آن شوند.

به این ترتیب مسئله آتش زدن قرآنی که خمینی وخامنه ای خود را معرف آن می دانند، نیزحل خواهد شد.

امروزجهان درشروع جنگ جهانی سومی قرارگرفته است که درآن ایران کنارروسیه متحدین راتشکیل می دهند ودنیا ازجمله سوئد مجبوراست که دراین جنگ یک سمت بایستد. حمایت کردن ازرژیم ملایان دقیقا سکوت درمقابل آلمان نازی بود که باعث شد بیش از ۶ تا ۹میلیون انسان به قتل برسند!

رژیم ایران ازجمله مخالفان سیاسی ، مذهبی، مردان وزنان همجنسگرا، اقلیت های قومی ، کودکان سرباز، وزنان را برای حفظ نظام هیتلری تروریستی اش قربانی کرده است ، آن هم به نام ”اسلام ”. فتوای جهانی سلمان رشدی ازجمله این فرمان های شیطانی خمینی وخامنه ای ”ضد اسلام” است .

 براستی چه کسی جز رژیم ایران بیشترین سود را ازسوزاندن قرآن می برد؟ آن هم دراین شرایط که مردم ایران علیه رژیم ضدبشرملایان درایران قیام کرده اند ورژیم دررکود کامل اقتصادی ،اجتماعی ، محیط زیستی وسیاسی است می خواهد درسطح بین المللی خود را رهبرشیعیان جهان وصاحب کتاب آسمانی قرآن بداند .ازاین رو ” قرآن سوزی ”را دقیقا توسط عوامل خود راه انداخته است تا بهره وسودش راببرد.!

بامحکوم کردن جنایت ضدبشری قتل عام ۶۷  از رژیم ضد بشری و ضد اسلامی ملایان دین فروش سلب هویت می شود. رژیمی که هرلحظه وهرکجا به نام اسلام جنایت می کند.