محکوم کردن کیفرخواست قوه قضاییه رژیم ایران علیه ۱۰۴ عضو مقاومت ایران توسط  کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران

کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از اطلاعیه قوه قضاییه رژیم ملایان درتاریخ ۲۹ یولی ۲۰۲۳ درموردکیفرخواست علیه ۱۰۴ عضوگروه مخالف رژیم ، سازمان مجاهدین خلق ایران ابرازنگرانی کرد.این کمیته متذکر می شود که از آنجایی که رژیم ایران درجلوگیری ازنارضایتی ها ی افزاینده مردمی شکست خورده است و درترس ازیک قیام گسترده می باشد ، با این حرکت علیه اپوزیسیون اصلی ، یک استراتژی دوجانبه ای را دنبال می کند.

این کمیته بیان می کند که رژیم ازیک طرف قصد تشدید اعدام وسرکوب درداخل رادارد وازطرف دیگرمی خواهد بوسیله صدورمحکومیت های جعلی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق دربیدادگاههایش ،وسیله ای برای تعامل با اینترپل وارعاب وآزاراعضای سازمان مجاهدین خلق دراروپا استفاده کند.

برای مطالعه بیشتر و اسامی امضا کنندگان اعضای برجسته کمیته پارلمانی درمجلسین انگلستان به سایت مجاهدین خلق ایران مراجعه کنید:

https://shorturl.at/buS39