مريم رجوي: ممانعت از اطفاي حريق و جان دادن 11 زنداني، جنايت بزرگ رژيم ضدبشري آخوندي

• ضرورت تحقيقات بيطرف بين المللي و سپردن مسئولان به عدالت
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، واقعه دلخراش جان باختن 11زنداني بيدفاع در يك آتش سوزي گسترده در زندان شهر كرد، را به خانواده هاي قربانيان تسليت گفت و براي مجروحان و مصدومان آرزوي بهبودي هر چه سريعتر نمود. خانم رجوي گفت اين فاجعه كه به خاطر ممانعت نيروهاي سركوبگر از اطفاي حريق رخ داد، يك جنايت بزرگ ضد بشري از سوي فاشيسم ديني حاكم بر ايران است كه مسئولان آن بايد در برابر عدالت قرار گيرند.

مريم رجوي عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري را به محكوم كردن سوزاندن عمدي زندانيان فراخواند و خواستار اعزام يك هيأت حقيقت ياب براي رسيدگي به وضعيت فاجعه بار زندانها در فاشيسم ديني حاكم بر ايران شد. رجوي گفت: اين شقاوت بيسابقه، نمونه يي از فجايعي است كه جانيان حاكم طي ساليان بر زندانيان روا داشته‌اند. بربريت حاكم بر ايران بايد از خانواده ملل طرد شود و سران آن به خاطر كارنامه سراسر جنايتشان در مقابل عدالت قرار گيرند.

عصر روز دوشنبه 13مرداد، به دنبال اعتصاب چند روزه جمعي از زندانيان زندان شهر كرد در اعتراض به شرايط ضدانساني اين زندان، سردژخيم زندان براي زهر چشم گرفتن از زندانيان به تنبيه شماري از آنان دست زد. ساير زندانيان در حمايت از همزنجيران اعتصابي خود، چند تشك را آتش زدند. اما رئيس زندان، به جاي تلاش براي اطفاي حريق، دستور داد تا درهاي اصلي زندان را قفل كرده و مانع از كمك رساني به زندانيان شوند. زندانبانان حتي از كار آتش نشانان زندان كه براي نجات زندانيان مي‌خواستند يكي از ديوارها را تخريب كنند جلوگيري كردند. زندانبانان در حاليكه خود محل را ترك كردند، عامدانه زندانيان را در ميان شعله هاي آتش رها كردند.

مقامات اطلاعاتي رژيم در اين استان شبانگاه با صدور دستورات محرمانه يي به شهردار و مدير عامل سازمان آتش نشاني اين شهر، آنها را از هرگونه اطلاع رساني در مورد اين جنايت منع كردند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
15 مرداد 1392 (6 اوت 2014)