مريم رجوی: تبريك براي شعله ور شدن مجدد بهار آزادی در مصر

shora

فاشيسم ديني حاكم بر ايران و دست نشاندگان آن درعراق نخستين بازندگان هستند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، شعله كشيدن مجدد بهار آزادي و دموكراسي عرب در مصر و پيروزي اراده مردم در اين كشور در برابر بنيادگرايي و نظام ديني و در برابر استقرار ديكتاتوري مشابه ايران در اين كشور را به مردم مصر به ويژه زنان و جوانان و افسران ملي و ميهن پرست اين كشور تبريك گفت.

خانم رجوي اين تحول بزرگ و بنيادين در مصر را شايان تبريك به تمامي جنبشهاي دموكراتيك در كشورهاي عربي توصيف كرد و آخوندهاي حاكم بر ايران و دست نشاندگان آنها را درعراق نخستين بازندگان بهار بازيافته مصر در اين منطقه از جهان خواند. خامنه اي بسيار تلاش كرد تا در راستاي صدور ارتجاع، بهار آزادي در كشورهاي عربي را با دجاليت تحت عنوان «بيداري اسلامي» با همان الگوي خميني در ايران، تغيير محتوا و جهت بدهد.

خانم رجوي تأكيد كرد: شعله ورشدن مجدد بهار آزادي در مصر نشانه ديگري از حتميت و ضرورت تغيير رژيم درايران و قيام براي آزادي عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

12 تير 1392 (3 ژوئيه 2013 )