« مرگهای مشكوك » در درون مجاهدين، ادعای خلص اطلاعات بدنام آخوندهاست

574646ل98-اسماعيل يغمايي يك عضو نادم پيشين مجاهدين بر اساس يك خبر موهوم و ساخته و پرداخته اطلاعات آخوندي نوشته است: « آيا خانم اكرم حبيب خاني زنده است يا مرده است، يا خودكشي كرده، يا به مرگي مشكوك مثل خيلي از مرگ هاي مشكوك درگذشته است؟».

لجن پراكني رذيلانه دربارة «مرگهاي مشكوك» در درون مجاهدين براي خوشامد رژيم منفور ولايت فقيه در بحران مرگباري كه در آن دست و پا مي زند، يك خودفروشي آشكار سياسي و يك ادعاي تكراري و خلّص از سوي اطلاعات بدنام آخوندهاست. منشأ اين ادعا، چه بسا برادر وي در انجمن نجاست اطلاعات آخوندهاست كه نامه نگاري ها و سوابق طولاني در جذب نامبرده دارد.

مأموران اطلاعات و انجمن هاي نجاست، به مدت 677 روز با 300 بلندگو در اطراف اشرف مشابه همين دعاوي را دربارة بسياري از مجاهدين تكرار كرده اند و همگان از آن مطلعند. پرونده قطور 17 ژوئن كه سرانجام مُهر ياوه و ابطال خورد، مملو از شهادت هاي دروغين و همچنين لجن پراكني در همين خصوص  از جانب مزدوراني مانند خدابنده و سينگلتون و سبحاني تحت عنوان اعضاء و هواداران سابق مجاهدين است.

از اين پيشتر، روانشاد استاد بهرام عاليوندي، عضو شوراي ملي مقاومت در خاطرات خود كه از سيماي آزادي پخش شده است فاش كرد كه ماموران اطلاعات نيمه شب خبر قتل فرزندان مجاهدش در اشرف را به او دادند.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم
شوراي ملي مقاومت ايران
11 خرداد 1392