مریم رجوی:دیکتاتوری مذهبی حاکم برایران درجنگ با جامعه ایران وجامعه جهانی

 خانم مریم رجوی، رئیس جمهورشورای ملی مقاومت ایران،درپیام خود به کنفرانس شماری از نمایندگان مجلس فدرال آلمان ضمن تشکرازبرگزاری جلسه با حضوردوست بزرگ مردم ومقاومت ایران آقای آلخوویدال کوآدراس ابراز خوشوقتی کردند.

خانم مریم رجوی درباره استراتژی بقای رژیم یعنی سرکوب وترورو جنگ بیان کردند که :”صدورتروریسم ،بنیادگرایی اسلامی و جنگ‌افروزی اجزای اصلی سیاست خارجی رژیم آخوندی در ایران است. این همواره بخشی از استراتژی بقای این رژیم بوده است.”

خانم رجوی اضافه کردند:” علاوه بر این حملات تروریستی در خارج ایران، به دفترشورای ملی مقاومت در پاریس و لندن و تلاش برای ضربه زدن به اشرف۳ و محاکمه غیابی بیش از ۱۰۰تن از اعضای مقاومت ایران انجام شده است.
تحولات اخیر در منطقه هم، نشان داد که رژیم برای حفظ قدرت خود، به جنگ تکیه می‌کند.
در ۲۵فروردین رژیم مجبور شد نقاب گروه‌های نیابتی را کنار بگذارد و خودش مستقیم وارد جنگ شد.
اثبات شد که طرف اصلی جنگی که از ۱۵مهر شروع شده، رژیم ایران است.  خامنه‌ای تنها طرفی است که از کشتار هولناک و رنج مردم بیگناه در منطقه سود می‌برد. سر مار جنگ و تروریسم، در تهران است.”

خانم مریم رجوی همچنین به دومؤلفه مهم سیاست مماشات با فاشیسم دینی درسه دهه گذشته اشاره کردند:

”اول، بی‌تفاوتی و نادیده‌ گرفتن سرکوب مردم ایران و جنگ‌افروزی و تروریسم این رژیم در خارج ایران.
دوم، همراهی با رژیم در بستن راه تغییر دموکراتیک در ایران.”

خانم مریم رجوی مهمترین درس از وقایع هولناک ماه‌های اخیررادرتوقف این سیاست دانستند وبیان کردند که جای این سیاست را باید همراهی با تغییر دموکراتیک توسط مردم ومقاومت مردم ایران بگیرد ونیز راه حل قطعی را سرنگونی رژیم بدست مردم ومقاومت ایران دانستند که بیش ازهرزمان دیگر دردسترس است.

خانم رجوی درادامه به ضرورت قرارگرفتن اتحادیه اروپا درکنارمردم ایران اشاره کرد ندوامیدوارند که نمایندگان مجلس فدرال، ابتکار ارائه سیاست صحیح برای رسیدن به این اهداف را در پیش بگیرند:

متن کامل پیام به کنفرانس رادرزیرمطالعه کنید:

https://cuts.top/D6Gi