مصاحبه آقای محمد محدثین با روزنامه السیاسه

mohadesin_1نماينده شوراي ملي مقاومت ايران به كشورهاي عربي نسبت به طرح ونقشه هاي ايران هشدار ميدهد.

محدثين به ”السياسة“: آيا اعراب تا قبل از به وجود آمدن رژيم آخوندي از فتنه هاي فرقه گرايي مذهبي رنج مي بردند؟ *

تصميم به حذف رفسنجاني و مشايي يك جراحي بزرگ و بيانگر بحران عميق رژيم است … و جامعه در كمين است

*شكل گيري قيام مردمي اي را پيش بيني ميكنيم كه فراتر از انتخابات، به سمت ريشه كن كردن رژيم با تمام جريانها ودسته بنديهايش ميرود

*رژيم از روز نخست سياست مشت آهنين (سركوب مطلق) را در پيش گرفته و اگر از آن دست بردارد سقوط ميكند

*موضع بين المللي كه درجريان است مماشات‌گري ونرم ‌خويي است و اعراب بايد مواظب به چنگالهاي تيزي كه متوجه آنهاست باشند

*خامنه اي جاپاي خميني گذاشته و دست به كنار زدن و به حاشيه راندن رقبايش يكي بعد از ديگر زده است … كه اولين آنها بني صدر بود

*رژيم دوران بسيار حساسي را ميگذراند وخطر از هر سو آن را در برگرفته است به اعتقاد ما جامعه جهاني بايد تمامي گفتگوها وحساب بازكردن‌ها روي رژيم در تهران را متوقف كند