معاون شش کلاسه: ما ۵۴فرودگاه بین المللی داریم در حالیکه المان ۵فرودگاه دارد!!!!

میثم لطیفی، معاون رئیسی شش کلاسه در مقایسه بین ایران و آلمان گفت : آلمان فقط ۵ فرودگاه دارد ولی ما ۵۰ فرودگاه داریم!