معرفی دوستی والا از دید علی(ع) در نهج البلاغه

بمناسبت ماه رمضان ، عده ای این ماه را ماه علی (ع) مینامند زیرا که وی را اوج انسان و یا قدر انسان میدانند. به عبارت دیگر یک انسان انقلابی و شورشگر تا کجا میتواند ویژگیهای انسانی را کسب کند و تا کجا میتواند اوج بگیرد و بالا برود. ویژگی های علی به عنوان یک انسان کامل که نه پیامبر بوده است و نه چیزی به او وحی میشده است بلکه بیشتر به عنوان یک انقلابی در تاریخ شناخته شده است برای همه ما بسیار انگیزاننده است. تا کجا و چگونه میتوانیم باشیم.

در این قسمت علی از دوستی تعریف میکند که بقول معروف برادر ایدئولوژیک او بوده است و ویژگی ها و خصلتهای بسیار شایسته ای داشته است. ویژگی هایی که به واقع برای رسیدن به کمال انسانی باید کسب کرد .

علی میگوید که من در گذشته، برادری داشتم. برادر دینی که دارای این ویژگیها بود:
1. دنیا در نظرش حقیر و کوچک بود. حرص نمیزد.
2. به خوردن و آشامیدن دل نبسته بود و اسیر شکم خویش نبود.
3. اکثر اوقات ساکت بود و سخن نمیگفت و در سکوت کسی از او پیشی نمیگرفت و بیشتر حریص بود که بشنود و حرف نزد، تمایلی به اظهار وجود نداشت و اما اگر شروع میکرد به سخن گفتن همه سخنگویان را سرجایشان مینشاند. در استدلال و منطق بسیار قوی بود.
4. در ظاهرانسانی ضعیف و مستضعف (فروتن) بود اما وقتی جنگی میشد که دفاع کند او مثل شیربیشه بود و یا مار زنگی. اگر کاری جدی پیش میامد. انقدر قوی بود که کسی را مثل. او نمیتوانستی پیدا کنی

5. .هیچوقت اگر با کسی اختلافی داشت برای دیگران انرا بازگو نمیکرد و فقط در مقابل قاضی و یا جایی و یا کسی که صلاحیت شنیدن ان را داشت، اختلاف خود را مطرح میکرد.
6. هرگز هیچکسی را قبل از شنیدن دلیل و توضیح کارش سرزنش نمیکرد.
7. از بیماری و مریضی های خودش وقتی صحبت میکرد که بهبود یافته بود.
8. هر جا وقتی با کسی صحبت میکرد وقتی که سخن حق و درستی از وی میشنید سکوت میکرد و انرا قبول میکرد.
9. فقط چیزهایی را میگفت که خود به دان عمل میکرد و اگرچیزی را خودش عمل نمیکرد، هرگز انرا نمیگفت.
10. هرگاه برسر دوراهی قرار میگرفت، نگاه میکرد که کدام ان راه به خواستها و دلش نزدیک تر است و ان دیگری را انتخاب میکرد.
و در خاتمه سفارش علی به همه انقلابیون و انسانهای والا: در اخلاق نیک و ویژگی های ستوده با یکدیگر رقابت کنید و از همدیگر پیشی بگیرید و اگر همه این صفات را نمیتوانید انجام بدهید تعدادی از انها را انجام بدهید