مقاومت ايران نسبت به ادامه کشتار در اشرف هشدار می دهد

با تأکيد بر مسئوليت دولت و رئيس جمهور آمريکا خواستار اقدام فوری آنها برای جلوگيری از کشتار است.
سکوت و بی عملی آمريکا با توجه به مسئوليتش در قبال حفاظت ساکنان چراغ سبز حمله و کشتار است.

گزارشهای رسيده از درون ايران حاکی از اين است که رژيم آخوندی و دولت عراق در فقدان يک موضع قاطع از سوی ايالات متحده آمريکا در صددند بار ديگر با ارتکاب جنايت عليه بشريت در اشرف به قتل افراد باقی مانده در اشرف دست بزنند. نماينده ساکنان اشرف و ليبرتی گفت دولت و رئيس جمهور آمريکا در قبال سلامت و امنيت ساکنان اشرف و ليبرتی مسئوليت حقوقی، سياسی و اخلاقی دارند و از رئيس جمهور و وزير خارجه آمريکا خواست تا ضمن محکوم کردن دولت و نخست وزير عراق به خاطر قتل عام اول سپتامبر 2013 در اشرف، بلادرنگ نسبت به ادامه اين کشتار و توقف هر گونه اولتيماتوم به مالکی اخطار بدهند. اين تنها راه ممانعت از کشتار و مقابله با تهديدهای حکومت عراق است. شش روز سکوت مقامات ارشد دولت آمريکا در قبال کشتار افرادی که آمريکا در قبال آنها مسئوليت دارد، مالکی و خامنه ای و آدمکشان آنها را برای ادامه جنايت تشويق کرده، چراغ سبز تلقی می شود.
وی افزود: از آنجا که ترديدی نيست دولت آمريکا از قصد شوم دولت عراق برای ارتکاب مجدد چنين جنايتی اطلاع دارد، اگر برای متوقف کردن آن اقدام نکند، در ادامه اين جنايت مسئوليت مضاعف دارد و هر خونی که بار ديگر در اشرف ريخته شود، دولت آمريکا مستقيماً در مسئوليت آن سهيم خواهد بود. بی عملی در مقابل يک جنايت به منزله همدستی در آن است. صد تن ساکنان باقيمانده در اشرف که 52تن از آنها به شهادت رسيده و هفت تن آنها به گروگان گرفته شده اند، همه افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو بوده اند که دولت آمريکا با تک تک آنها توافقنامه امضا کرده و در مقابل حفاظت آنها تا فرجام نهايی مسئوليت پذيرفته است. آنها بر اساس توافق چهارجانبه آمريکا، عراق، ملل متحد و نمايندگان ساکنان در اوت2012در اشرف و طبق بيانيه 29اوت 2012وزارت خارجه آمريکا که در آن سلامت و امنيتشان تضمين شده است، به عنوان حافظان اموال در اشرف باقی مانده اند. مشاور ويژه وزير خارجه آمريکا در سوم اکتبر 2012 به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد هيچ محدوديت زمانی برای باقی ماندن اين 100نفر تا حل و فصل مسأله کليه اموال وجود ندارد.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران
15شهريور 1392