ممانعت از درمان زندانی سياسی علی معزی

moezi1بعد از چندين ماه كه پزشك قانوني زندان اوين ضرورت انتقال زنداني سياسي علي معزي، از خانواده مجاهدین اشرفی، بدليل وضعيت حاد بيماري سرطان به بيمارستان بيرون از زندان را مشخص كرده است ، ولي ماموران جنايتكار اوين تا كنون مانع از هر اقدامي براي پيگيري درماني ايشان شده اند اين در شرايطي است كه به اين زنداني سياسي حكم داده شده و از ممنوع الملاقات هم در آمده است.
آقاي علي معزي كه مدتهاست از بيماري سرطان دررنج وعذاب است بدليل عدم رسيدگي و درمان به موقع در وضعيت نامناسبي بسرمي برد بروز علام مشكوك در بدن وي بيانگر عود سرطان و رشد غده هاي سرطاني مي باشدعليرغم اين تا كنون مانع از هراقدام درمان براي ايشان شده اند.

لازم بذكر است كه ماموران جنايتكاراطلاعات آخوندي بعد از مدتها دوشنبه 91.11.23 درحالي كه بيماري آقاي معزي بسيارحادشده بود ناچارا اورا به بيمارستان بيرون از زندان منتقل كرده بودند ولي با كارشكني ماموران جنايتكار در بيمارستان بيرون از زندان هيچ اقدام درماني در رابطه با وي صورت نگرفت و همان روزايشان به بند وزندان اوين بازگشت.