منصور امان – تبلیغات انتخاباتی اصلاح طلبان حُکومتی و دو ابهام

در حالی که پرونده انتخابات قبلی هنوز گشوده است و سرکوب مُعترضان بدان همچنان ادامه دارد، اصلاح طلبان حُکومتی دست به تدارُک برای شرکت در انتخابات نمایشی بعدی زده اند. آنها در چند بیانیه تبلیغاتی که بر اساس همین سیاست انتشار داده اند، حُجت الاسلام خاتمی را به عُنوان نامزد خویش مُعرفی کرده اند.

اگر چه دلایل قانع کننده ای برای تغییر رویکرد “نظام” به موضوع “مُهندسی انتخابات” و پذیرش تصمیم رای دهندگان وجود ندارد، اما این واقعیت حتی اندکی هم از اشتیاق اصلاح طلبان حُکومتی به شرکت در یک بازی ناعادلانه که حتی آنها خود نیز در سال ۸۸ ادعا می کردند بدان مُعترض هستند، نکاسته است.

با این حال، تصمیم “اصلاح طلبان” فقط یک روی سکه است. روی دیگر، تصمیم باند حاکم در مورد به بازی گرفتن آنها است. تا کنون آقای خامنه ای و همدستان، شرکت رقیبان خود در نمایش انتخابات را منوط به تسلیم بی قید و شرط آنها و شراکت فقط در “رده های میانه و پایین” کرده اند.

هنوز معلوم نیست فعالیتهای تبلیغی اخیر “اصلاح طلبان” از چه زمینه مادی برخوردار است؛ روشن اما این است که بدون چراغ سبز ولی فقیه، آنها قادر به تحرُک واقعی در این پهنه نیستند و از سطح همین نوع فعالیتها نخواهند توانست فراتر بروند.

ابهام دیگری که دعوت انتخاباتی اصلاح طلبان حُکومتی با آن روبروست، رویکرد آقای مُحمد خاتمی نسبت به آن است. با توجُه به اینکه قاطعیت یا شُجاعت از برجسته ترین ویژگیهای او به شمار نمی رود، بسیار مُشکل می نماید که “تدارُکچی” پیشین با وجود مُخالفت صریح باند غالب پا به میدان بگذارد. اینکه چه کسانی و به چه تعداد از او پُشتیبانی کنند، در تصمیم آقای خاتمی نقشی بازی نمی کند، او همانگونه که بارها تکرار کرده، مایل است، “نشانه های فراهم آمدن شرایط انتخابات” را مُشاهده کند. به بیان دیگر، او خواهان مُوافقت “نظام” با ورود خود است.

البته حُجت الاسلام خاتمی به تازگی تاکید کرده است که “در عمل به نظر جمع احترام می گذارد”، اما رفتار او در مورد انتخابات مجلس مُلاها و رای دادن مخفیانه در دماوند که حتی نزدیکترین دوستان وی را نیز شگفت زده کرد، جای خوش بینی زیادی در باره تعهُد عملی او به این وعده به جا نمی گذارد.

اصلاح طلبان حُکومتی چه با نامزدی آقای خاتمی و چه بدون آن، در هر صورت ناچارند همه تُخم مُرغهای خود را در سبد رقیب شان بگذارند. از مُعرفی کاندیدا تا غربالگری شورای نگهبان، از ساز و کار انتخابات تا اعلام نتیجه آن، سرنوشت آنها با لُطف و بُزرگواری آقای خامنه ای و همدستانش رقم می خورد.