منصور امان – موج جدید گرانی، گام تازه برای تخلیه فشار تحریمها بر مردُم

amanآثار کاهش یکسویه ارزش پول ملی در برابر نرخ دُلار در حال پدیدار شدن است. فشار حُکومت بر کارورزان و حُقوق بگیران که پس از کاهش منابع ارزی اش آغاز شده بود، در موج تازه گرانی کالاهای اساسی و محروم شدن تعداد بیشتری از دسترسی به آنها صراحت تازه ای یافته است.

زمان کوتاهی پس از تصمیم مُشترک دولت و مجلس مُلاها مبنی بر حذف ارز مرجع برای دارو و کالاهای پایه ای و بدین طریق کاستن دوبرابری قُدرت خرید مصرف کنندگان، مُسابقه گرانی در بازار نیز آغاز شده است. در همان حال که دوایر، موسسات و شرکتهای دولتی نرخ خدمات خود را افزایش داده اند، بهای دارو، مُرغ، تُخم مُرغ، گوشت، حُبوبات، شیر، لبنیات، میوه، چای، برنج و جُز آن نیز به گونه تصاعُدی در حال گران شدن است.

طی 6 روز گذشته، پایوران حُکومت بارها پُشت بُلندگو قرار گرفته اند تا اطمینان دهند که “حذف ارز مرجع به هیچ عُنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست”. حال با توجه به اینکه قیمتها در دُنیای مادی اما از واقعیت دیگری خبر می دهند، بنابراین در خوش بینانه ترین احتمال می توان نتیجه گرفت که آنها دوباره در برابر نتایج و تاثیرهای یک اقدام اندیشه نشده دیگر خود غافلگیر شده اند و میلیونها زن و مرد و کودک و جوان باید هزینه آن را بپردازند.

نگاهی به رفتار و سیاستهای حُکومت در واکُنش به تحریمهای خارجی نشان می دهد که بیشترین کوشش آن بر تخلیه فشار ناشی از محدودیت منابع مالی روی جامعه به طور فراگیر و ضعیف ترین حلقه های آن به طور ویژه مُتمرکز شده است. رژیم ولایت فقیه با تحمیل آگاهانه گُرسنگی به کارورزان، مرگ تدریجی به بیماران و فقر و نکبت به جامعه، تعادُل لازم بین توان مالی با اولویت حفظ قُدرت و نقشه های جُنون آمیزی که در سر می پروراند را برقرار می کند. از این رو، چنین می نماید که آقای خامنه ای و همدستان، آثار مُخرب تصمیمهای خود بر زندگی و معیشت جامعه را به مثابه یک ضرورت بدیهی و اجتناب ناپذیر در مُحاسبات شان منظور می کنند.

اطلاعات تکان دهنده ای که به تازگی مووسسه نظرسنجی گالوپ از شرایط زیست در ایران مُنتشر کرده، درجه نُفوذ و تاثیر این سیاست ضد انسانی را بر زندگی مردُم نشان می دهد. بر این اساس، نیمی از پُرسش شوندگان تصادُفی، گفته اند که در سال جاری برای تامین غذای مورد نیاز خود و خانواده شان با مُشکل روبرو بوده اند. و بیشتر از همین میزان نیز از “نگران، اندوهگین و یا عصبی بودن خود در طول روز” خبر داده اند.

نه فشار کار و زندگی در سال گذشته و نه روند فزاینده و توقُف ناپذیر آن در سال جاری، تصادُفی است. رژیم ولایت فقیه گام به گام در حال قُربانی کردن امروز و آینده ی مردُم ایران است و تا آن هنگام که باز ایستانده نشود، به حرکت در این مسیر تباه گرانه ادامه خواهد داد.