منوچهر مرعشی – بنیادگرای اسلامی همچنان تهدید اصلی است

 

manoochehrmarashiدر برابر انقلابات و جنبش ها ی اجتماعی  در منطقه ما که اساسا خواسته های دمکراتیک و برابری طلبانه ای را دنبال می کنند علارغم پیچیدگی ها و دخالتها و گوناگونی مسائل موجود اما یک تهدید اصلی و آشکار هر روز خود را آشکارتر می نماید و آن خطر بنیادگرای اسلامی در همه نوع آن است.شناخت  و طرح  و پرداختن به این پدیده در جهت رفع و دفع آن ضامن پیشرفت و جهت گیری تکاملی این حرکتها بسوی تغییر و تحولات دمکراتیک به سود اکثریت جامعه خواهد بود. نباید انبوه مشاکل  و انواع موانع ما را بدام فریبکاران گرفتار کند و به بیراه برویم. درست که جهان سود و سرمایه و همچنین دیگران  هم در این منطقه منافع خود را دنبال می کنند وبه در پی بقدرت رساند نیروهای خودی هستند اما در این صحنه نبرد چند جانبه ضمن حفظ هوشیاری همه جانبه و استفاده احسن از تضادها و وحدت های موجود  ما نباید  دست وچشم و گوش و هوش از حل معضل دوران که همان پدیده ضد انسانی زندگی ستیز زشت و پلید بنیادگرای اسلامی است بر داریم این آن  قطب نما وخطی است که با وجود همه شبهات و معضلات و سایه روشنها و کوره راها به ما کمک می کند که  گم و گیج نشویم و بی توجه به سازها و آوازها و سرابهای فریبنده در طی مسیر می توانیم به مقصد اولیه که آزادی و حقوق انسانی است برسیم  .

هر گونه جهت گیری سیاسی  وحرکت اجتمایی  و روشنگری فکری وفرهنگی و دگرگون کردن ارزشهای پوسیده و اسارت بار و… همه و همه حداقل در کل منطقه خاورمیانه باید بسمت  برداشتن سد و بختک  هزارو چند صد ساله ارتجاع مذهبی  باشد.

خوشبختانه در این مقطع زمانی امکان حل ریشه ای بنیادگرای اسلامی برای ما پیش آمده است . انقلاب در ارتباطات و آگاهی ها و ارزشها با تولد اینترنت و رسانه های ماهوارهای و…در نتیجه کوچک شدن جهان و نزدیکتر شدن هر چه بیشتر انسانها با همه فرهنگ و دانش وارزشها ی غنی و سرشار خود  به یکدیگر و در نتیجه احساس دوستی و همگونگی و همسانی هر چه بیشتر و…

از طرفی جمع بندی و چکیده تلاشها و شکستها و پیروزهای گوناگون بشری در چند صد سال گذشته و بخصوص یک قرن اخیر وآشکار شدن اهمیت ضروری  وحیاتی آزادی و حقوق بشر و رعایت حرمت و ارزش تک تک انسانها ( علارغم هر گونه تفاوتی) و…

باضافه تجربه پیش روی حکومت دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران همه و همه زمینه نبرد و پیش روی و در نهایت پیروزی را در برابر ما قرار داده است . برای رسیدن به آزادی و حقوق انسانی و تغییرات دمکراتیک ودر نهایت تحولات پایه ای چاره ای جز کنار زدن بنیادگرای اسلامی در این مقطع زمانی نداریم  عقبگرد نداریم حرکت به پیش و رو به آینده است.

جنبش مجدد و متداوم مردم مصر پایداری وپیش روی مردم سوریه هوشیاری مردم تونس و لیبی و… همه امید بخش است .

بنظر می رسد جوانان زنان و همه زحمتکشان منطقه ما با پذیرش مسئولیت و فداکاری و دلیری و دانایی و هوشیاری و  صبوری در میدان نبرد پا بر جا مانده اند و کاروان انقلاب را به پیش می برند از صمیم قلب و با تمام وجود برایشان آرزوی پیروزی می کنم دست تک تک شان را می فشارم و به همه آنها افتخار می کنم.