منوچهر مرعشی – تبدیل فرصت انتخابات به امکان تغییرنظام

هیچ کس به اندازه بالاترین ماقامات این رژیم بهتر نمی دانند که نظام دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه تا کجا غرق در بحرانهای گوناگون و فساد و جنایت است  و از طرف دیگر جامعه تا چه حد حالت انفجاری دارد و خواستار تغییر وضع موجود است زیرا  آنها از عملکرد  ضد انسانی چند دهه خود بخوبی آگاهند و خوب می دانند که این وظعیت  با وجود مقاومت مردم ایران و شرایط جهانی امروزقابل دوام نیست.

 

به همین دلیل همه جناح های رژیم پا برهنه و سراسیمه و بی ملاحظه هر کدام از موظع خود وارد صحنه نمایش انتخابات شده اند تا دیرنشده است نظام خمینی ساخته را نجات بدهند.

 

این نظام ناجور با زمان حال و آش شله قلم کاری بنام جمهوری اسلامی البته  از همان ابتدا دارای جناح های گوناگونی بوده است .  آخوند شیادی بنام خمینی با اندیشه ها و برداشتهای قرون وسطی از دین و مذهب و با رویای وحشت ناک ایجاد حکومت مذهبی  با وعد و دروغ  در قرن 21 هم توانست جامعه جهانی  آن روزرا با خود همراه کند هم جامعه تشنه آذادی را بدنبال سراب بکشاند.

 

خمینی بمثابه نماینده قشر روحانی اگر چه از لحاظ طبقاتی قشر خورده بورژوازی سنتی را نمایندگی می کرد اما برای ایجاد نظام نا همگون ولایت فقیه به همکاری طبقات و اقشار دیگر از جمله بازار و سرمایه داری تجاری و بخشی از تکنوکرتها و..هم نیازمند بود نگاه کنید به  تاریخ ترکیب  و درگیرهای جنا ح های رژیم از ابتدا تا اکنون.

 

در نظام شیر گاو پلنگ جمهوری اسلامی حاکم بر ایران نمایندگانی از  طبقات زالو صفت و انگل وقشرهای عقب افتاده و وحشی و جنایتکاری وجود دارند که از قبل وجود این رژیم زیست می کنند .
بنابر این وجود جناح بندی در رژیم پایه در واقعیت دارد تضاد منافع  بین آنها هم وجود دارد . اما  سود همه آنها در حفظ نظامی است که میراث خمینی می باشد
 حالا که جناح های این رژیم از سر درماندگی چون گرگهای گرسنه بجان هم افتاده اند حال که فریاد آزادی در گوش جهان می پیچد  و زمانه ترانه تغییر و دگرگونی در همه جا سر می دهد.حال که تضادهای اجتماعی در میهن ما به درجه بلوغ وپختگی رسیده است  و نظام در محاصر بحران های گوناگون است  ….و

.

راه پیش رفت و آزادی و حاکمیت مردم و ایجاد دمکراسی و رسیدن به حقوق بشر و گذر از عقب ماندگی برای ما ساقط کردن این رژیم  در تمامیت آن است .هیچ چاره ای غیر از این نداریم پس بیایم با هوشیاری و همبستگی این فرصت و هر فرصت دیگری را در جهت تغییر نظام بکار بگیریم