مهاجرت ۳هزار پزشک در ده ماه گذشته و سیصدبرابر شدن مهاجرت پرستاران!!!

اش انقدر شور شده است که هادی سروش استاد حوزه علمیه قم رژیم هم میگوید که امار مهاجرت ۳هزار پزشک و اخراج ۷۰استاد دانشگاه، نشانه فرو رفتن جامعه در جهل، تندروی دولت و مبارزه با علم است.

وی ادامه میدهد “اخراج و مهاجرت” از علائم روشن مبارزه با علم است.طبق آمار رسمی نظام پزشکی ؛ در ده ماه سه هزار نفر از پزشکان مهاجرت کرده اند ! و یا نظام پرستاری اعلام داشته که مهاجرت پرستاران سیصد برابر شده ! و از سوی دیگر کمسیون آموزش مجلس آمار مهاجرت روزانه ۲۰ نخبه اعم از مهندس و دکتر را اعلام نموده است! آیا این آمار با ادعای اسلامی بودن ما و شیعه امام باقر(ع) بودن ما منطبق است ؟!

تاسف بارتر اینکه یک استاد شناخته شده فلسفه و عرفان میگوید: هفتاد استاد در یک ترم از دانشگاه آزاد اخراج شده اند! دیده بان رژیم