موزیک زیبا از توماج که قرار است به دادگاه برود “طناب دار”


قسم به خون قسم به شیر مادرم خفه نمی‌مونم حتی وقتی کشیده ماشه رم جلو کفتار می‌میرم ولی یه شیر با شرف یه سیلی هم به من بزن پیر ناخلف ببین رحم من تمامه، سهمم از جهان