موضوع اختلاس مالی سازمان جوانان سوسیال دموکراتها عمیقتر میشود

یک گزارش تحقیقی جدید در مورد  تقلب در کمک های مالی دولتی در شاخه جوانان حزب سوسیالدموکرات، شاخه نورلاند،  نشان میدهد که تقلب در این تقلبهای مالی در مدت زمان طولانی تری از انچه قبلا گزارش شده بود انجام شده است.

هم اکنون این سازمان جوانان سوسیلادومکراتها برای اختلاس ۱٫۵ ملیون کرون در طی سال ۲۰۰۵ – ۲۰۱۰ تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

اما اکنون روشن شده که این تقلبها از قبل از ان نیط ادامه داشته و این سازمان  مبلغ ۴۵۰ هزارکرون را در نیزطی سالهای ۲۰۰۴ – ۲۰۰۲  از طریق کلاهبرداری از استانداری نورلند گرفته است. این استانداری اکنون درخواست پرداخت این پولها را دارد. اطلاعات جدید برای تحقیق تحویل پلیس داده خواهد شد.

سه نفر از منتخبین سازمان جوانان سوسیال دوموکراتها متهم به اختلاس شده اند.

یکی از این سه نفر، فردریک لئند ساملیف که هم اکنون عضو پارلمان سوئد است، میگوید که او اگاهانه در این اختلاس دست نداشته است. اما او میافزاید که انها کنترل کافی در قضیه نداشته اند.

بر اساس گزارشهای منتشره سازمان جوانان حزب چپ نیز مورد تحقیق قرار حواهد گرفت.