مچ گیری به سبک عملیات پیچیده چند وجهی

 رضا محمدی

نوشته ای ازرضا محمدی دربیان حقیقت وافشاگری درباره فیلمی به اصطلاح ”مستند” وبا نام ”کودکان کمپ اشرف”

”هرچند بلاهت و سفاهت مزدوران وزارت اطلاعات و اصرار بر نشان دادن آن تعجب آور  نیست، با این حال هر چه زمان می گذرد و هر چقدر بر اعتلای مقاومت خونین مردم ایران در میان جوانان میهن افزوده می شود و حقانیت آن در راه  مبارزه  برای آزادی و رهایی از “استعمار چکمه”   و “ارتجاع نعلین” اثبات می شود، شاهد این حقیقت انکار ناپذیر هستیم که چگونه و به همان نسبت و  یا چه بسا بیشتر، پس مانده های “شاه” و مزدوران “شیخ” از فرط استیصال در برابر آن “گو گیجه” می گیرند (گو مخفف گاو) و مانند این حیوان مفید شیرده گاهی اوقات از فرط دست پاچگی  و برای ابراز و اثبات هر چه بیشتر نوکری خود، چشم بسته به تکاپو می‌افتند و دچار سردرگمی و هذیان گویی مبرم می شوند.”

ادامه درسایت همبستگی ملی

rb.gy/v1av6k