ناارامیهای استکهلم به دیگر شهرها سرایت میکند

nyahusbyنا ارامی ها در مناطق خارجی نشین استکهلم  برای پنجمین شب متوالی از جمله تنستا، رینکه بی، نورشبری، یوردبرو،  اورشتا و اوکربریا همچنان ادامه یافت.

در این ناارامامی ها جوانانی که صورت خود را با کلاها پوشانده بودند به سمت پلیس سنگ پرتاب گرده و بعضا به اتش زدن ماشینها اقدام میکردند.

بنا بر گفته پلیس استکهلم  حد اقل 20 اتوموبیل در منطقه اوکربریا این ناارامی ها به اتش کشیده شد.

اکنون این نارامیها به دیگر نقاط سوئد نیز سرایت کرده است. از جمله در شهر اوربرو، به گفته پلیس این شهر،حدود 30 تا 60 جوان که صورت های خود را پوشانده بودند در محله های ویوالا، اوکسهاگن و بریکه بکن اقدام به اتش زدن اتوموبیلها کرده و به سوی پلیس سنگ پرتاب میکردند.

همچنین گزارش میرسد که در شهر لیکنشوپینگ شورشهای مشابهی به وقوع پیوسته است.

این نارارامی ها در شب دوشنبه گذشته در منطقه هوسبی در شمال عرب استکهلم در اعتراض به قتل مردی توسط پلیس اعاز شد و همچنان ادامه دارد.