نبض فاشیسم ارتجاع واستبداد استعماری دراروپا وآمریکا

پس ازقتل عام مردم ایران توسط رژیم با ویروس کرونا، همزمان با شرایط وخیم اقتصادی، مبارزه مردم درخیابانهای ایران ازسرگرفته شده است. اگرچه قیام مردم افت وخیز دارد اما سربازایستادن ندارد.

 تاکتیک آلترناتیوسازی از ”سمندرهای بازساز” پادوهایی مانند رضاقزاق و پسرش محمدرضا پهلوی وخمینی بااستراتژی ازجمله استثمارمردم ایران ونابودی استقلال وآزادی خواهان ایران تاریخ ۱۲۰ ساله دارد.

این بارنیزترکیبی ازارتجاع واستبداد استعماری و پادوهای رضا پهلوی واصلاح طلبان با یارگیری دردرون سپاه باهدف ویرانی مطلق ایران درچندین سال آینده با شیوه ”سمندرهای بازساز” رارقم می زند.

تفاوت در انقلاب ۱۴۰۱ وجود مقاومتی سازمان یافته به نام شورای ملی مقاومت ایران با هسته مرکزی آن مجاهدین خلق است ودنیای اطلاعات برای افشا وپنبه کردن هرچه دروغ بافته شده و آگاهی رسانی به مردم است.

دراین راستا درتظاهرات روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۱درلوس آنجلس ازدژخیم ساواک پرویزثابتی رونمایی می شود. دژخمیی که ۱۷۵ زندانی سیاسی زمان شاه اعلام گواهی علیه اودردادگاهی عادلانه کرده اند. 

چند روزبعد برای عادی وسفید سازی دربروکسل نیزعکس دژخیم پرویز ثابتی با رضاپهلوی برافراشته می شود و همان روز یکی ازهواداران مجاهدین خلق به دلیل دردست داشتن شعاری که درایران نیزداده می شود ”مرگ برستمگرچه شاه باشه چه رهبر” مورد ضرب وشتم شدید قرارمی گیرد.

این ضاربان کسی جزشعبون بی مخ های ساواکی وچماقداران سپاهی نیستند. 

نبض فاشیسم ارتجاع واستبداستعماری همچنین دردانشگاه استکهلم سوئد نیز می زند.تجلیل دانشجوی دکترای ایرانی ازدژخیم قاسم سلیمانی درپایان نامه اش بحث برانگیزشد.

 چنانچه تقدیرازجنایتکاران تروریست وقاتلان مردم ایران وسوریه وعراق افتخاراست وبه نام ”آزادی بیان ” می توان ازهمپایه های هیتلرنیزستایش! و قدردانی کرد،.بنابراین باید به دژخیم حمید نوری درقتل عام ۶۷ و کشتار۳۳۷۰۰ مجاهد ومبارزمردم ایران مدال افتخار داد!.

 ارتجاع واستبداداستعماری آماده است این بارنان آماده خود ازخمیرآرد رضا پهلوی وشرکا درترکیب شاه وشیخ( ساواک وسپاه) را به تنورداغ انقلاب  ۱۴۰۱بچسباند. 

درانقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران با آگاهی کامل به اینکه چه نمی خواهند(رژیم استبداداستعماری سلطنت ) اشراف داشتند.آنان منشوری برای خواسته های خود نداشتند.

امروز۲۰ نهاد ملی ومدنی ازایران خواسته های خودرادرمنشوری بیان کرده اند وبه منزله قدغن کردن هرگونه منشورارتجاعی ،استبداداستعماری است .

کمی نگاه به عکس ها ی شکنجه گرپرویزثابتی ورضاپهلوی دردست ساواکی ها و سپاهی ها  به نام 

” انتظامات” در تظاهرات انقلاب ”زن، زندگی، آزادی” و راهپیمایان جلوی صف درآنچه که 

” اپوزیسیون ایران” نامیده می شود وضرب وشتم هواداران مجاهدین خلق و کوردها، تقدیرازتروریست قاسم سلیمانی دردانشگاه استکهلم، کاملا پرده ازطرح نابودی ایران با راهزنی انقلاب ایران نوین می دهد.

امروزتظاهرات لوس آنجلس وبروکسل به نام ”زن، زندگی،آزادی” یادآور رمان جاودان ازنست همینگوی به نام ”زنگها برای که بصدا درمی آیند” ، و صدای پای فاشیسم ارتجاع واستبداد استعماری  برای ایران است.اما این انقلابی است که فاشیسم مذهبی را سرنگون خواهد کرد ومردم ایران را به پیروزی می رساند.

افسانه اسکویی