“نفی استثمار” کلید رمز ازادی و استقلال ایران

نگاهی به حادثه فلاکت بار آوار متروپل آبادان نه تنها حکایت از سرنگونی رژیم جهل وجنایت دارد بلکه نمایانگر ریزش نظریه اسلام ارتجاعی و نگرش آن به انسان می باشد که توسط شیخ فضل الله نوری تا خمینی و خامنه ای بنا شده است. این موجودات دو پا که نه تنها ”اشرف مخلوقات ” در جهل وجنایت و غارت بوده بلکه مهمتر ازآن تئوری ”زوال بشریت ” را در ۴۳ سال در عمل به اثبات رساندند.

امروز با تمام حقایق در دست ، پس از۵۷ سال محمد حنیف نژاد بنیانگذار اسلام مترقی، ماهیت های نظام شاه و شیخ را با کلمه رمز ”نفی استثمار ” در نظر جهانیان آشکار کرده است .

شکست ”با خدا و بی خدا”  در تاریخ صد ساله ایران 

در بقالی با خدایان و بی خدایان همه چیز یافت شد به غیراز: آزادی و استقلال مردم ایران .

حزب توده ایران سازمان اصلی چپ در تاریخ معاصر ایران ، وارث سوسیال دمکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران ازجمله بی خدایانی بود که در سال ۱۳۲۰در تهران توسط ۵۳ نفر از روشنفکران و فعالان چپ گرا و ملی گرا بنیانگذاری شد.

این حزب در دهه ۱۳۲۰ از بازیگران اصلی در سیاست ایران بود و از آزادیخواهان و مبارزان و فعالان سیاسی سرشناس تشکیل شده بود که با پیروی از سیاست های شوروی موجب شکاف در درون حزب شد.

 پشتیبانی رهبری ونمایندگان حزب توده از دادن امتياز نفت شمال به شوروی ونیز سیاست های حزب توده منجر به حمایت وپشتیبانی از خودمختاری آذربایجان درزمان اشغال ارتش شوروی شد که جز استثمار مردم ایران نبود.

حزب توده مایل بود امتياز نفت شمال به شوروی را حفظ کند ودر ضمن از مخالفان ملی کردن نفت و جبهه ملی ایران بود ودر ۱۳۳۱نیز، تصمیم مصدق برای عدم تمديد امتياز به پایان رسیده شوروی برای ماهی گیری در دریای مازندران، موجب سرزنش حزب توده شد. 

 حزب توده در کودتای ۲۸ مرداد وافشای سازمان افسری با سرکوب ازطرف حکومت روبرو شد و۲۷ نفر از افسران آن اعدام و برخی تبعید وشکنجه شدند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد بخشی از رهبران وکادرها هم کشور را ترک وبه شوروی وآلمان شرقی رفتند.

حزب توده ایران در انقلاب ۱۳۵۷ شرکت وبا وجود حمایت همه جانبه ازانقلاب ایران، حمایت از اقدامات صادق خلخالی وانتخاب وی به عنوان کاندید مورد نظر حزب! به عنوان مخالفت با ادامه جنگ ایران وعراق (پس از آزادی خرمشهر)، در سال ۱۳۶۲ به بهانه برای کودتا به جاسوسی متهم و بسیاری از اعضا به اعدام و زندان و تبعید محکوم شند.

کارنامه  ” با خدایان ” در عصر معاصر ایران 

وحشتناک ترین شکل برده داری در ایران تحت حاکمیت آخوندها دراین ۴۳ سال در جریان بوده است .

کودکان ضعیف ترین قشر جامعه هستند و شدیدترین صدمات  را می خورند.

از نظر پیمان‌ نامه حقوق کودک طبق مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر۱۹۸۹ مصادف با ۲۹ آبان ۱۳۶۸، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است، که با توجه به اینکه این پیمان نامه توسط رژیم ایران امضا شده است به راحتی نیز زیر پا گذاشته می شود.

نگاهی اجمالی به وضعیت کودکان درایران ، طبق گزارش محبوب فر کارشناس و پژوهشگر حوزه برنامه‌ ریزی توسعه و آسیب‌های اجتماعی ،پرده از زوال بشریت  در ایران برمی دارد: ،” طی ۱۰روز اخیر حدود ۵هزار نوزاد در سراسر کشور رها شده است؛ یعنی روزانه ۵۰۰ جنین تازه متولد شده”!

خامنه ای ملعون درحالی فرمان فرزند آوری می دهد که جنین های تازه در زباله ها توسط زنان و مردان پیدا می شوند.

خرید و فروش نوزاد حتی در اینستا گرام به طوری مرسوم شده است که خریدار می تواند کودک راببیند و نوع آن را بداند !

”کودک همسری” وازدواج های زود هنگام یکی از مصادیق خشونت علیه کودکان وزنان است اما رژیم آخوندی دائماً آن را ترويج می کند. همزمان خودکشی در میان قربانیان کودک همسری افزایش یافته است.

در کشورهای پیشرفته ”کودک همسری” مترادف با تجاوز به کودک وعمل پدوفیلی محسوب می شود ومجازات زندان دارد.

درایران تحت حاکمیت آخوندها اعدام کودکان که در دوران کودکی مرتکب جرمی شده باشند بعد از ۱۸ سالگی انجام می گیرد.

معاون امور زنان وخانواده ابراهیم رئیسی، انسیه خزعلی در صحبت با دختر بچه های ۹ساله دبستان در یکی از مدارس تهران به آنها گفت: ”از اکنون برای زندگی وخانواده ای که می خواهید تشکیل دهید، برنامه ریزی داشته باشید تا پرورش دهنده شهید سلیمانی ها! باشید.”!

یعنی به طور قانونی به کودکان آموزش می دهد که برای برده برداری شدن جنسی واستثمار شدن آماده باشند وبرای آن برنامه ریزی کنند! تا تروریست هایی مانند قاسم سلیمانی را در دامن کودکان خود پرورش دهید! 

شهردار تهران می گوید حدود نیم میلیون کودک کار در تهران کار می کنند! که با فقر دست وپنجه نرم می کنند.

کودکان کار ازجمله در روسپی گری، قاچاق انسان وفروش اعضای بدن کودکان گرفتار می شوند. در پس بهره برداری از کودکان کار باندهای رژیم هستند.

رژیم آخوندی ثروت مردم ایران را در سرکوب داخل وتروریسم بکارگرفته واز طرفی زنان ومردان رابرای تأمین معاش روزانه به تن و کلیه وچشم وفرزند ونوزاد فروشی واداشته است. رژیم ایران با قوانین ضد زن بخصوص به صورت سیستماتیک، عامل و تسهیل کننده خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و سیاسی علیه زنان بوده است. 

نوشتن در باره محیط زیست وحمایت از حیوانات در کشوری که به انسان ها رحم نمی شود، بیهوده است.

این ها ذره ای از حاکمیت ”با خدایان” بوده است که می خواستند انسان را به مرتبه عالی ارتقا دهند! ولی در قعر زباله های شهر انداختند.

در صحيفه خمینی آمده است که: ”ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شمارا هم می خواهیم مرفه باشد…. معنويات شما را روحيات شمارا عظمت می دهیم، شما رابه مقام انسانیت می رسانیم!”

”مقام انسانیت ”خمینی دجال زیر آوارهای متروپل آبادان زنده بگور می شود.

مقام زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند درزمان شاه و شیخ دردست های دیکتاتوری شاه و ارتجاع آخوند ها متغیر بوده است  . بطوری که رضاخان بی حجاب اجباری و خمینی حجاب اجباری را به زنان کشور تحمیل می کردند و این زنان بودند که هیچگونه حقی به انتخاب و جان و روح خود نداشته اند . 

 درزمان شاه و پدرش رضاخان حق نقد به آخوندها وجود نداشته است به عنوان مثال عارف نامه ایرج میرزا حق چاپ نیافت . علی اکبر دهخدا ، میرزاده عشقی و ایرج میرزا درزمان مشروطه نقد روحانیون می کردند. رضاشاه خون بسیاری از هنرمندان و روشنفکران آزادیخواه همچون فرخی ‌یزدی، میرزاده عشقی، نسیم شمال و مدرس و دکتر ارانی را بر زمین ریخت.

درحقیقت جنبش مشروطه خواهی با دو عنصر حکومت و سیاست مطلقه رضا خانی و آخوند های صاحب امتیاز در نبرد بود. عدم رشد جنبش مشروطه خواهی باعث شد که حاکمیت بین شاه و شیخ در رفت و آمد باشد.

 خانم مریم رجوی در مراسم بزرگداشت ۴خرداد بیان می کند : ”اسلام مورد اعتقاد مجاهدین با تأکید بر آزادی و نفی استثمار مرزهای کیفی خود را با همه تفکرات ارتجاعی و طبقاتی تحت نام اسلام ترسیم کرده است.”

اسلامی که نفی استثمار می کند از برابری و برادری می گوید و از ”انسان” دو تعریف مرد وزن  ندارد و بین انسان ها با  رنگ و جنس و قوم و…تبعیض قرار نمی دهد.

در اسلام مجاهدین خلق انسان  در حل تضاد های جامعه بشری با لباس ”با خدا و بی خدا ”شناخته نمی شود بلکه  درراه مبارزه در جهت تکامل انسان  با زیربنای فکری ”نفی استثمار ” با  صداقت کامل در آگاهی و فداکاری شناخته می شود. 

افسانه اسکویی ۳۰ می ۲۰۲۲ 

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: